COVID-19 Fight
50 matches in 8 dictionaries. Details
gyűjteménynoun
  1. repertory
   USA: re'pəː·tɔː"riː· UK: repətriː
  1. collection
   USA: kʌ·le'kʃʌ·n UK: kəlekʃn
  1. budget
   USA: bʌ'ʤʌ·t UK: bʌʤət
  1. book
   USA: bʊ'k UK: bʊk
gyűjteményes kötetexp
  1. omnibus
   USA: ɔ'mnʌ·bʌ·s UK: ɔmnɪbəs
  1. omnibus volume
   USA: ɔ'mnʌ·bʌ·s vɔ'lyuː·m UK: ɔmnɪbəs vɔljuːm
  1. omnibus edition
   USA: ɔ'mnʌ·bʌ·s ʌ·dɪ'ʃʌ·n UK: ɔmnɪbəs ɪdɪʃn
autogramm gyűjteményexp
  1. autograph album
   USA: ɔː'tʌ·græ"f æ'lbʌ·m UK: ɔːtəgrɑf ælbəm
lexikális gyűjteménynoun
  1. thesaurus, thesauri
   UK: θɪsɔːrəs θiːsɔːraɪ
összeállított gyűjteménynoun
  1. compilation
   USA: kɔ"mpʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kɔmpɪleɪʃn
szabadtéri gyűjteményexp
  1. outdoor museum
   USA: aʊ'tdɔː"r myuː'ziː·ʌ·m UK: aʊtdɔːr mjuːzɪəm
levélminták gyűjteményenoun
mellékletek gyűjteményenoun
  1. atlas
   USA: æ'tlʌ·s UK: ætləs
műmellékletek gyűjteményenoun
  1. atlas
   USA: æ'tlʌ·s UK: ætləs
Gyűjteménynoun
  1. folyóiratcím s Museum
   mu'zeːʊm
   1. pluralForm:
   2. Museumen
   3. Museume
   1. genitiveForm:
   2. Museums
gyűjteménynoun
  1. e Sammlung
   'zamlʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Sammlungen
   1. genitiveForm:
   2. Sammlung
  1. e Kollektion
   kɔlɛk'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Kollektionen
   1. genitiveForm:
   2. Kollektion
  1. s Kabinett
   kabi'nɛt
   1. pluralForm:
   2. Kabinette
   1. genitiveForm:
   2. Kabinettes
   3. Kabinetts
gyűjteménynoun
gyűjteménynoun
gyűjteményből kihagyottundef
gyűjteményes kötetből kihagyott versekundef
gyűjteményes műundef
  1. literary somma
gyűjteményt képez vmibőlundef
gyűjtemény tulajdonosanoun
  1. literary collettore
   0
kulturális gyűjteményundef
 1. múzeum, könyvtár stb.
Report or add missing word to a dictionary...