COVID-19 Fight
16 matches in 6 dictionaries. Details
gyorsítóadj
  1. booster
   USA: buː'stəː· UK: buːstər
 1. chem ind
  1. accelerator
   USA: æ·kse'ləː·eɪ"təː· UK: əkseləreɪtər
gyorsító anódnoun
  1. accelerator
   USA: æ·kse'ləː·eɪ"təː· UK: əkseləreɪtər
gyorsítórakétaexp
  1. booster rocket
   USA: buː'stəː· rɔ'kʌ·t UK: buːstər rɔkɪt
gyorsító sávexp
  1. acceleration lane
   USA: æ"kse"ləː·eɪ'ʃʌ·n leɪ'n UK: əkseləreɪʃn leɪn
gyorsító szelepnoun
  1. accelerator
   USA: æ·kse'ləː·eɪ"təː· UK: əkseləreɪtər
gyorsító szerkezetnoun
gyorsítótárnoun
  1. cache memory
   USA: kæ·ʃeɪ' me'məː·iː· UK: kæʃ meməriː
gyorsítóbillentyûexp
gyorsítónoun
 1. atomtechn.
gyorsítóadj
gyorsítóanyagnoun
 1. chem photogr
gyorsítószernoun
 1. chem photogr
gyorsítóundef
  1. elemirészecske-gyorsító
    1. ~ на елементарните частици
  2. protongyorsító
    1. протонен ~
gyorsítónoun
gyorsítóadj
gyorsítótárnoun
Report or add missing word to a dictionary...