145
matches in the
hallnoun
  1. US vestibule
   USA: ve'stʌ·byuː"l UK: vestɪbjuːl
  1. main lounge
   USA: meɪ'n laʊ'nʤ UK: meɪn laʊnʤ
  1. lounge
   USA: laʊ'nʤ UK: laʊnʤ
  1. lobby
   USA: lɔ'biː· UK: lɔbiː
  1. old literary list
   USA: lɪ'st UK: lɪst
  1. old literary list
   USA: lɪ'st UK: lɪst
  1. US hallway
   USA: hɔː'lweɪ" UK: hɔːlweɪ
  1. hall
   USA: hɔː'l UK: hɔːl
  1. foyer
   USA: fɔɪ'əː· UK: fɔɪeɪ
hall, meghallexp
  1. hear , heard , heard
   USA: hɪ'r həː'd həː'd UK: hɪər həːd həːd
hallal táplálkozóknoun
hallal való táplálkozásnoun
hallalinoun
  1. mort
   USA: mɔː'rt UK: mɔːt
hallaniv
  1. hear
   USA: hɪ'r UK: hɪər
  1. hear, heard, heard
   USA: hɪ'r həː'd həː'd UK: hɪər həːd həːd
hallani se akar rólaexp
  1. she will not look at him
   USA: ʃiː' wʌ·l nɔ't lʊ'k æ't ɪ"m UK: ʃiː wɪl nɔt lʊk ət hɪm
  1. he won't hear of it
   USA: hiː' woʊ'nt hɪ'r ʌ·v ʌ·t UK: hiː woʊnt hɪər ɔv ɪt
  1. he will have none of it
   USA: hiː' wʌ·l hæ'v nʌ'n ʌ·v ʌ·t UK: hiː wɪl hæv noʊn ɔv ɪt
hallani se akarok rólaexp
  1. i won't hear of it
   USA: aɪ' woʊ'nt hɪ'r ʌ·v ʌ·t UK: aɪ woʊnt hɪər ɔv ɪt
hallani sem akar rólaexp
  1. he won't hear of it
   USA: hiː' woʊ'nt hɪ'r ʌ·v ʌ·t UK: hiː woʊnt hɪər ɔv ɪt
hallatv
  1. give forth
   USA: gɪ'v fɔː'rθ UK: gɪv fɔːθ
hallatlan!exp
  1. the idea!
   USA: ðiː· aɪ·diː'ʌ· UK: ðiː aɪdɪə
hallatlanadj
  1. unprecedented
   USA: ʌ·npre'sʌ·de"ntʌ·d UK: ʌnpresɪdentɪd
  1. egregious
   USA: ɪ·griː'ʤʌ·s UK: ɪgriːʤɪəs
hallatszikv
  1. sound
   USA: saʊ'nd UK: saʊnd
hallgasd csak miket mond!exp
  1. hark to him!
   USA: hɔ'rk tʌ· ɪ"m UK: hɑk tuː hɪm
  1. hark at him!
   USA: hɔ'rk æ't ɪ"m UK: hɑk ət hɪm
hallgass!exp
  1. pipe down!
   USA: paɪ'p daʊ'n UK: paɪp daʊn
  1. keep quiet!
   USA: kiː'p kwaɪ'ʌ·t UK: kiːp kwaɪət
hallgasson meg!exp
  1. give me a hearing!
   USA: gɪ'v miː' eɪ' hɪ'rɪ·ŋ UK: gɪv miː eɪ hɪərɪŋ
hallgasson megexp
  1. give me a hearing
   USA: gɪ'v miː' eɪ' hɪ'rɪ·ŋ UK: gɪv miː eɪ hɪərɪŋ
hallgatv
 1. med
  1. sound
   USA: saʊ'nd UK: saʊnd
  1. remain silent
   USA: riː·meɪ'n saɪ'lʌ·nt UK: rɪmeɪn saɪlənt
  1. observe silence
   USA: ʌ·bzəː'v saɪ'lʌ·ns UK: əbzəːv saɪləns
  1. listen
   USA: lɪ'sʌ·n UK: lɪsn
  1. list
   USA: lɪ'st UK: lɪst
  1. keep silent
   USA: kiː'p saɪ'lʌ·nt UK: kiːp saɪlənt
  1. hush
   USA: hʌ'ʃ UK: hʌʃ
  1. hush
   USA: hʌ'ʃ UK: hʌʃ
  1. hold one's tongue
   USA: hoʊ'ld wʌ'nz tʌ'ŋ UK: hoʊld wʌnz tʌŋ
  1. hearken
   UK: hɑkən
  1. attend
   USA: ʌ·te'nd UK: ətend
hallgat a józan ész szaváraexp
  1. listen to reason
   USA: lɪ'sʌ·n tʌ· riː'zʌ·n UK: lɪsn tuː riːzən
hallgat (vallatásnál)v
  1. ace
   USA: eɪ's UK: eɪs
Report or add missing word to a dictionary...