hallgatv
 1. med
  1. sound
   USA: saʊ'nd UK: saʊnd
  1. remain silent
   USA: riː·meɪ'n saɪ'lʌ·nt UK: rɪmeɪn saɪlənt
  1. observe silence
   USA: ʌ·bzəː'v saɪ'lʌ·ns UK: əbzəːv saɪləns
  1. listen
   USA: lɪ'sʌ·n UK: lɪsn
  1. list
   USA: lɪ'st UK: lɪst
  1. keep silent
   USA: kiː'p saɪ'lʌ·nt UK: kiːp saɪlənt
  1. hush
   USA: hʌ'ʃ UK: hʌʃ
  1. hush
   USA: hʌ'ʃ UK: hʌʃ
  1. hold one's tongue
   USA: hoʊ'ld wʌ'nz tʌ'ŋ UK: hoʊld wʌnz tʌŋ
  1. hearken
   UK: hɑkən
  1. attend
   USA: ʌ·te'nd UK: ətend
hallgat a józan ész szaváraexp
  1. listen to reason
   USA: lɪ'sʌ·n tʌ· riː'zʌ·n UK: lɪsn tuː riːzən
hallgat (vallatásnál)v
  1. ace
   USA: eɪ's UK: eɪs
hallgat vmrőlexp
hallgatagadj
  1. uncommunicative
   UK: ʌnkəmjuːnɪkətɪv
  1. taciturn
   USA: tæ'sʌ·təː"n UK: tæsɪtəːn
  1. silent
   USA: saɪ'lʌ·nt UK: saɪlənt
  1. reticent
   USA: re'tʌ·sʌ·nt UK: retɪsnt
  1. old incommunicable
   UK: ɪnkəmjuːnɪkəbl
  1. dumb
   USA: dʌ'm UK: dʌm
  1. dry
   USA: draɪ' UK: draɪ
  1. close
   USA: kloʊ'z UK: kloʊz
hallgatag emberexp
  1. man of silence
   USA: mæ'n ʌ·v saɪ'lʌ·ns UK: mæn ɔv saɪləns
  1. clam
   USA: klæ'm UK: klæm
hallgatagságnoun
  1. taciturnity
   UK: tæsɪtəːnɪtiː
  1. reticence
   USA: re'tʌ·sʌ·ns UK: retɪsns
hallgatni aranyexp
  1. silence is golden
   USA: saɪ'lʌ·ns ʌ·z goʊ'ldʌ·n UK: saɪləns ɪz goʊldən
hallgatásv
  1. silence
   USA: saɪ'lʌ·ns UK: saɪləns
  1. hush
   USA: hʌ'ʃ UK: hʌʃ
hallgatásra kényszerítv
  1. silence
   USA: saɪ'lʌ·ns UK: saɪləns
hallgatásra kötelezettadj
hallgatónoun
 1. edu
  1. student
   USA: stuː'dʌ·nt UK: stjuːdnt
  1. pej listener
   USA: lɪ'snəː· UK: lɪsnər
  1. hearer
   USA: hɪ'rəː· UK: hɪərər
  1. attendee
   USA: ʌ·te'ndiː· UK: ətendiː
hallgató(d)zikv
  1. eavesdrop
   USA: iː'vzdrɔ"p UK: iːvzdrɔp
hallgatódzónoun
  1. eavesdropper
   UK: iːvzdrɔpər
hallgató(d)zónoun
  1. eavesdropper
   UK: iːvzdrɔpər
hallgatógombnoun
  1. button
   USA: bʌ'tʌ·n UK: bʌtn
hallgatólagosadj
  1. unspoken
   USA: ʌ·nspoʊ'kʌ·n UK: ʌnspoʊkən
  1. tacit
   USA: tæ'sʌ·t UK: tæsɪt
  1. implicit
   USA: ɪ"mplɪ'sʌ·t UK: ɪmplɪsɪt
hallgatólagos beleegyezésnoun
  1. connivance
   USA: kʌ·naɪ'vʌ·ns UK: kənaɪvəns
  1. acquiescence
   USA: æ"kwiː·e'sʌ·ns UK: ækwɪesns
hallgatólagos hozzájárulásnoun
  1. connivance
   USA: kʌ·naɪ'vʌ·ns UK: kənaɪvəns
Report or add missing word to a dictionary...