COVID-19 Fight
119 matches in 5 dictionaries. Details
handsnoun USA: hæ'nz UK: hændz
handsetnoun USA: hæ'ndse"t UK: hændset
handshakenoun USA: hæ'ndʃeɪ"k UK: hændʃeɪk
handshakingnoun USA: hæ'ndʃeɪ"kɪ·ŋ UK: hændʃeɪkɪŋ
hands off!exp USA: hæ'nz ɔː'f UK: hændz ɔf
handsome is as handsome doesexp USA: hæ'nsʌ·m ʌ·z e'z hæ'nsʌ·m dʌ·z UK: hænsəm ɪz əz hænsəm doʊz
handsomelyadv USA: hæ'nsʌ·mliː· UK: hænsəmliː
hands-onadj UK: hænsʌn
handstandnoun USA: hæ'ndstæ"nd UK: hændstænd
hands up!exp USA: hæ'nz ʌ'p UK: hændz ʌp
change handsexp USA: tʃeɪ'nʤ hæ'nz UK: tʃeɪnʤ hændz
pump handsexp USA: pʌ'mp hæ'nz UK: pʌmp hændz
shake handsv USA: ʃeɪ'k hæ'nz UK: ʃeɪk hændz
shake handsv USA: ʃeɪ'k hæ'nz UK: ʃeɪk hændz
shaking handsexp USA: ʃeɪ'kɪ·ŋ hæ'nz UK: ʃeɪkɪŋ hændz
unclean handsexp USA: ʌ·nkliː'n hæ'nz UK: ʌnkliːn hændz
very handsome boy from hungaryexp USA: ve'riː· hæ'nsʌ·m bɔɪ' fəː·m hʌ'ŋgəː·iː· UK: veriː hænsəm bɔɪ frɔm hʌŋgəriː
all hands on deck!exp USA: ɔː'l hæ'nz ɔ'n de'k UK: ɔːl hændz ɔn dek
Report or add missing word to a dictionary...