COVID-19 Fight
haragnoun
  1. wrath
   USA: ræ'θ UK: rɔθ
  1. old stomach
   USA: stʌ'mʌ·k UK: stʌmək
  1. informal US spunk
   USA: spʌ'ŋk UK: spʌŋk
  1. spite
   USA: spaɪ't UK: spaɪt
  1. resentment
   USA: rʌ·ze'nmʌ·nt UK: rɪzentmənt
  1. rancour
   UK: ræŋkər
  1. ire
   USA: aɪ'r UK: aɪər
  1. grudge
   USA: grʌ'ʤ UK: grʌʤ
  1. figurative informal US gall
   USA: gɔː'l UK: gɔːl
  1. dudgeon
   USA: dʌ'ʤʌ·n UK: dʌʤən
  1. dander
   UK: dændər
  1. anger
   USA: æ'ŋgəː· UK: æŋgər
harag van közöttükexp
  1. there is bad blood between them
   USA: ðe'r ʌ·z bæ'd blʌ'd biː·twiː'n ðʌ·m UK: ðeər ɪz bæd blʌd bɪtwiːn ðem
harag van vkik közöttv
  1. be ill blood between
   USA: biː· ɪ'l blʌ'd biː·twiː'n UK: biː ɪl blʌd bɪtwiːn
  1. be bad blood between
   USA: biː· bæ'd blʌ'd biː·twiː'n UK: biː bæd blʌd bɪtwiːn
haragban vanv
  1. tiff
   USA: tɪ'f UK: tɪf
harag/dühnoun
  1. anger
   USA: æ'ŋgəː· UK: æŋgər
haragosadj
  1. wrathful
   UK: rɔθfəl
  1. waxy
   USA: wæ'ksiː· UK: wæksiː
  1. testy
   USA: te'stiː· UK: testiː
  1. informal US sore
   USA: sɔː'r UK: sɔːr
  1. rough
   USA: rʌ'f UK: rʌf
  1. Ma nagyon haragos a tenger, félünk egykettőre elsüllyed a csónak.
    1. The water is very rough and we're afraid the boat will sink.
  1. nettled
   USA: ne'tʌ·ld UK: netld
  1. irate
   USA: aɪ·reɪ't UK: aɪreɪt
  1. indignant
   USA: ɪ"ndɪ'gnʌ·nt UK: ɪndɪgnənt
  1. old Sh envious
   USA: e'nviː·ʌ·s UK: envɪəs
  1. informal cross
   USA: krɔː's UK: krɔs
  1. angry
   USA: æ'ŋgriː· UK: æŋgriː
haragos beszédexp
  1. high words
   USA: haɪ' wəː'dz UK: haɪ wəːdz
  1. hard words
   USA: hɔ'rd wəː'dz UK: hɑd wəːdz
haragos; dühösadj
  1. irate
   USA: aɪ·reɪ't UK: aɪreɪt
haragos kitörésnoun
  1. tantrum
   USA: tæ'ntrʌ·m UK: tæntrəm
  1. fuming
   USA: fyuː'mɪ·ŋ UK: fjuːmɪŋ
haragos tekintetnoun
  1. scowl
   USA: skaʊ'l UK: skaʊl
haragos viszonyban állóadj
 1. law
  1. hostile
   USA: hɔ·staɪ'l UK: hɔstaɪl
haragosanadv
  1. testily
   USA: te'stʌ·liː· UK: testɪliː
haragosan/fenyegetően nézexp
  1. look black
   USA: lʊ'k blæ'k UK: lʊk blæk
haragot keltőadj
  1. displeasing
   UK: dɪspliːzɪŋ
haragot táplál vkivel szembenv
  1. owe sy a grudge
   USA: oʊ' saɪ' eɪ' grʌ'ʤ
  1. bear sy a grudge
   USA: be'r saɪ' eɪ' grʌ'ʤ
haragra gerjedtadj
  1. incensed
   USA: ɪ'nse"nst UK: ɪnsenst
haragra lobbanexp
  1. give vent to one's anger
   USA: gɪ'v ve'nt tʌ· wʌ'nz æ'ŋgəː· UK: gɪv vent tuː wʌnz æŋgər
haragra lobbanásnoun
  1. fuming
   USA: fyuː'mɪ·ŋ UK: fjuːmɪŋ
haragszikv
  1. snap
   USA: snæ'p UK: snæp
haragszik vkirev
  1. be cross with sy
   USA: biː· krɔː's wʌ·ð saɪ'
Report or add missing word to a dictionary...