COVID-19 Fight
403 matches in 5 dictionaries. Details
headv trans v USA: he'd UK: hed
   1. To hit the nail on the head.
     1. Fején találja a szöget.
     1. Fején találja a szöget.
   2. (Not) to bury one's head in the sand.
     1. Homokba dugja (Nem dugja homokba) a fejét.
     1. Homokba dugja (Nem dugja homokba) a fejét.
   3. To run one's head against a stone wall.
     1. Nem jó fejjel menni/rohanni a falnak.
     1. Nem jó fejjel menni/rohanni a falnak.
   4. Banging one's head against a brick wall.
     1. Nem jó fejjel menni/rohanni a falnak.
     1. Nem jó fejjel menni/rohanni a falnak.
headv intrans v USA: he'd UK: hed
  1. To hit the nail on the head.
    1. Fején találja a szöget.
  2. (Not) to bury one's head in the sand.
    1. Homokba dugja (Nem dugja homokba) a fejét.
  3. To run one's head against a stone wall.
    1. Nem jó fejjel menni/rohanni a falnak.
  4. Banging one's head against a brick wall.
    1. Nem jó fejjel menni/rohanni a falnak.
headachenoun USA: he'deɪ"k UK: hedeɪk
head-acheadj USA: he'deɪ"k UK: hedeɪk
headache / have a -exp USA: he'deɪ"k hæ'v eɪ' UK: hedeɪk hæv eɪ
head and shoulders aboveexp USA: he'd ʌ·nd ʃoʊ'ldəː·z ʌ·bʌ'v UK: hed ənd ʃoʊldəz əbʌv
head and shoulders above syv USA: he'd ʌ·nd ʃoʊ'ldəː·z ʌ·bʌ'v saɪ'
headbandnoun USA: he'dbæ"nd UK: hedbænd
headboardnoun USA: he'dbɔː"rd UK: hedbɔːd
head-boynoun
headcheesenoun USA: he'dtʃiː"z UK: hedtʃiːz
head coldnoun USA: he'd koʊ'ld UK: hed koʊld
head cookexp USA: he'd kʊ'k UK: hed kʊk
headcountnoun USA: he'dkaʊ"nt UK: hedkaʊnt
head-dressnoun USA: he'dre"s UK: heddres
headdressnoun USA: he'dre"s UK: heddres
headed / he's - for northexp
head-endnoun UK: hedend
headernoun USA: he'dəː· UK: hedər
Report or add missing word to a dictionary...