herdnoun USA: həː'd UK: həːd
herdv intrans v USA: həː'd UK: həːd
    1. Wolves rend sheep when the shepherds fail.
        1. Verekedő pásztorok közt jó dolga van a farkasnak.
        1. Verekedő pásztorok közt jó dolga van a farkasnak.
herdv trans v USA: həː'd UK: həːd
herdsmannoun UK: həːdzmən
Report or add missing word to a dictionary...