COVID-19 Fight
hitnoun USA: hɪ't UK: hɪt
hitv intrans v USA: hɪ't UK: hɪt
hit a bad patchv USA: hɪ't eɪ' bæ'd pæ'tʃ UK: hɪt eɪ bæd pætʃ
hit againstv trans v USA: hɪ't ʌ·ge'nst UK: hɪt əgenst
hit and missnoun USA: hɪ't ʌ·nd mɪ's UK: hɪt ənd mɪs
hit and missexp USA: hɪ't ʌ·nd mɪ's UK: hɪt ənd mɪs
hit and runexp USA: hɪ't ʌ·nd rʌ'n UK: hɪt ənd rʌn
hit and run driverexp USA: hɪ't ʌ·nd rʌ'n draɪ'vəː· UK: hɪt ənd rʌn draɪvər
hit below the beltexp USA: hɪ't biː·loʊ' ðiː· be'lt UK: hɪt bɪloʊ ðiː belt
hit him in the stomachexp USA: hɪ't ɪ"m ɪ'n ðiː· stʌ'mʌ·k UK: hɪt hɪm ɪn ðiː stʌmək
hit him on the headexp USA: hɪ't ɪ"m ɔ'n ðiː· he'd UK: hɪt hɪm ɔn ðiː hed
hit , hit , hit 2.v
hit homev USA: hɪ't hoʊ'm UK: hɪt hoʊm
hit it offv USA: hɪ't ʌ·t ɔː'f UK: hɪt ɪt ɔf
hit it off (with sb)v
hit it off with syv USA: hɪ't ʌ·t ɔː'f wʌ·ð saɪ'
hit offv trans v USA: hɪ't ɔː'f UK: hɪt ɔf
Report or add missing word to a dictionary...