COVID-19 Fight
29 matches in 6 dictionaries. Details
hornyolv
  1. striate
   UK: straɪɪt
  1. slot
   USA: slɔ't UK: slɔt
  1. rout out
   UK: raʊt aʊt
  1. mortise
   UK: mɔːtɪs
  1. gutter
   USA: gʌ'təː· UK: gʌtər
  1. groove
   USA: gruː'v UK: gruːv
  1. furrow
   USA: fəː'oʊ· UK: fʌroʊ
 1. techn
  1. feather
   USA: fe'ðəː· UK: feðər
 2. metal
  1. chase
   USA: tʃeɪ's UK: tʃeɪs
  1. channel
   USA: tʃæ'nʌ·l UK: tʃænl
hornyolásnoun
  1. scallop
   USA: skæ'lʌ·p UK: skɔləp
 1. arch
  1. furrow
   USA: fəː'oʊ· UK: fʌroʊ
  1. fluting
   UK: fluːtɪŋ
hornyolatnoun
 1. techn
  1. score
   USA: skɔː'r UK: skɔːr
  1. US gouge
   USA: gaʊ'ʤ UK: gaʊʤ
 2. techn
  1. gorge
   USA: gɔː'rʤ UK: gɔːʤ
 3. mil
  1. chase
   USA: tʃeɪ's UK: tʃeɪs
hornyolókésnoun
  1. scraper
   USA: skreɪ'pəː· UK: skreɪpər
hornyoló vésőexp
  1. ripping chisel
   USA: rɪ'pɪ·ŋ tʃɪ'zʌ·l UK: rɪpɪŋ tʃɪzl
hornyoltadj
  1. striated
   UK: straɪeɪtɪd
  1. striate
   UK: straɪɪt
 1. techn
  1. slit
   USA: slɪ't UK: slɪt
  1. scored
   USA: skɔː'rd UK: skɔːd
  1. scalloped
   USA: skɔ'lʌ·pt UK: skɔləpt
  1. notched
   USA: nɔ'tʃt UK: nɔtʃt
 2. techn arch
  1. fluted
   UK: fluːtɪd
hornyolt padlónoun
hornyolt padlózatnoun
hornyolv
hornyolatnoun
 1. arch
  1. e Kehle
   'keːlə
   1. pluralForm:
   2. Kehlen
   1. genitiveForm:
   2. Kehle
hornyoltadj
ütésállóság hornyolt próbatesten (mûsz)noun
hornyolv
hornyolv
 1. hornyolva
hornyolásnoun
hornyolatnoun
hornyolókésnoun
 1. techn
hornyolatundef
Report or add missing word to a dictionary...