COVID-19 Fight
474 matches in 9 dictionaries. Details
hozv
  1. yield
   USA: yiː'ld UK: jiːld
  1. yield
   USA: yiː'ld UK: jiːld
 1. econ gen.econ.
  1. return
   USA: riː·təː'n UK: rɪtəːn
  1. procure
   USA: proʊ·kyʊ'r UK: prəkjʊər
  1. land
   USA: læ'nd UK: lænd
  1. get
   USA: gɪ't UK: get
  1. get
   USA: gɪ't UK: get
  1. convey
   USA: kʌ·nveɪ' UK: kənveɪ
  1. bring
   USA: brɪ'ŋ UK: brɪŋ
  1. bring in
   USA: brɪ'ŋ ɪ'n UK: brɪŋ ɪn
  1. bear, bore, born
   USA: be'r bɔː'r bɔː'rn UK: beər bɔːr bɔːn
-hozprep
  1. on
   USA: ɔ'n UK: ɔn
(-hoz)prep
  1. unto
   USA: ʌ'ntuː· UK: ʌntuː
  1. to
   USA: tʌ· UK: tuː
hozadéknoun
  1. proceeds
   USA: proʊ·siː'dz UK: proʊsiːdz
  1. increment
   USA: ɪ'nkrʌ·mʌ·nt UK: ɪnkrəmənt
 1. mining
  1. get
   USA: gɪ't UK: get
hozamnoun
  1. yield
   USA: yiː'ld UK: jiːld
  1. Az olajrészvények hozama változatlanul magas.
    1. Yields on oil shares are consistently high.
  1. purchase
   USA: pəː'tʃʌ·s UK: pəːtʃəs
  1. gen output
   USA: aʊ'tpʊ"t UK: aʊtpʊt
hozatv
  1. send for
   USA: se'nd frəː· UK: send fəː
  1. call for
   USA: kɔː'l frəː· UK: kɔːl fəː
hoz, cipelexp
  1. bring , brought , brought
   USA: brɪ'ŋ brɔː't brɔː't UK: brɪŋ brɔːt brɔːt
hoz (eredményt)v
  1. yield
   USA: yiː'ld UK: jiːld
hozniv
  1. bring
   USA: brɪ'ŋ UK: brɪŋ
hozóadj
  1. bearing
   USA: be'rɪ·ŋ UK: beərɪŋ
  1. bearer
   USA: be'rəː· UK: beərər
hozománnyal gazdagon ellátottadj
hozománynoun
  1. settlement
   USA: se'tʌ·lmʌ·nt UK: setlmənt
  1. marriage portion
   USA: me'rɪ·ʤ pɔː'rʃʌ·n UK: mærɪʤ pɔːʃn
  1. dowry
   USA: daʊ'riː· UK: daʊəriː
  1. literary old dower
   USA: daʊ'r UK: daʊər
  1. dot
   USA: dɔ't UK: dɔt
hozománytalanadj
  1. portionless
   UK: pɔːʃnles
hozományvadásznoun
hozottv
  1. brought
   USA: brɔː't UK: brɔːt
hozott anyagexp
  1. own material
   USA: oʊ'n mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: oʊn mətɪərɪəl
hozott anyagbólexp
  1. from own material
   USA: fəː·m oʊ'n mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: frɔm oʊn mətɪərɪəl
hozzáadv
  1. wed
   USA: we'd UK: wed
  1. put to
   USA: pʊ't tʌ· UK: pʊt tuː
  1. put on
   USA: pʊ't ɔ'n UK: pʊt ɔn
  1. adds
   USA: æ'dz UK: ædz
  1. add
   USA: æ'd UK: æd
  1. add up
   USA: æ'd ʌ'p UK: æd ʌp
  1. add to
   USA: æ'd tʌ· UK: æd tuː
hozzáadásnoun
  1. admixture
   UK: ædmɪkstʃər
hozzáadtaadj
  1. added
   USA: æ'dʌ·d UK: ædɪd
Report or add missing word to a dictionary...