COVID-19 Fight
huddle oneself upexp USA: hʌ'dʌ·l wʌ"nse'lf ʌ'p UK: hʌdl wʌnself ʌp
huddle things togetherexp USA: hʌ'dʌ·l θɪ'ŋz tʌ·ge'ðəː· UK: hʌdl θɪŋz təgeðər
huddle things upv USA: hʌ'dʌ·l θɪ'ŋz ʌ'p UK: hʌdl θɪŋz ʌp
huddle togetherv USA: hʌ'dʌ·l tʌ·ge'ðəː· UK: hʌdl təgeðər
huddle upexp USA: hʌ'dʌ·l ʌ'p UK: hʌdl ʌp
huddle up againstexp USA: hʌ'dʌ·l ʌ'p ʌ·ge'nst UK: hʌdl ʌp əgenst
Report or add missing word to a dictionary...