127 matches in 9 dictionaries. Details
igazgatv
  1. superintend
   UK: suːpərɪntend
  1. order
   USA: ɔː'rdəː· UK: ɔːdər
  1. manage
   USA: mæ'nʌ·ʤ UK: mænɪʤ
  1. manage
   USA: mæ'nʌ·ʤ UK: mænɪʤ
  1. govern
   USA: gʌ'vəː·n UK: gʌvn
  1. boss
   USA: bɔː's UK: bɔs
  1. administer
   USA: ʌ·dmɪ'nʌ·stəː· UK: ədmɪnɪstər
igazgatásnoun
  1. running
   USA: rʌ'nɪ·ŋ UK: rʌnɪŋ
  1. leading
   USA: liː'dɪ·ŋ UK: liːdɪŋ
  1. conduct
   USA: kɔ'ndʌ·kt UK: kɔndʌkt
  1. administration
   USA: æ·dmɪ"nʌ·streɪ'ʃʌ·n UK: ədmɪnɪstreɪʃn
igazgat/kormányozv
  1. administer
   USA: ʌ·dmɪ'nʌ·stəː· UK: ədmɪnɪstər
igazgatónoun
  1. Warden
   USA: wɔː'rdʌ·n UK: wɔːdn
 1. UK edu
  1. rector
   USA: re'ktəː· UK: rektər
 2. edu
  1. Scot provost
   USA: proʊ'voʊ·st UK: prɔvəst
  1. principal
   USA: prɪ'nsʌ·pʌ·l UK: prɪnsəpl
  1. Bemehetnénk az igazgatói irodába?
    1. Can we go to the principal's office?
  1. master
   USA: mæ'stəː· UK: mɑstər
  1. US manager
   USA: mæ'nʌ·ʤəː· UK: mænɪʤər
  1. headmaster
   USA: he'dmæ'stəː· UK: hedmɑstər
  1. head
   USA: he'd UK: hed
  1. guiding
   USA: gaɪ'dɪ·ŋ UK: gaɪdɪŋ
  1. governor
   USA: gʌ'vəː·nəː· UK: gʌvənər
  1. executive
   USA: ɪ·gze'kyʌ·tɪ·v UK: ɪgzekjʊtɪv
  1. director
   USA: dɪ·re'ktəː· UK: dɪrektər
  1. directional
   USA: dɪ·re'kʃʌ·nʌ·l UK: dɪrekʃənl
  1. boss
   USA: bɔː's UK: bɔs
igazgatóhelyettesnoun
  1. deputy manager
   USA: de'pyuː·tiː· mæ'nʌ·ʤəː· UK: depjʊtiː mænɪʤər
igazgatóiadj
  1. managerial
   USA: mæ"nɪ·ʤɪ'riː·ʌ·l UK: mænɪʤɪərɪəl
  1. directorial
   USA: dɪ·re·ktɔː'riː·ʌ·l UK: dɪrektɔːrɪəl
igazgatói tisztségnoun
  1. directorship
   USA: dɪ·re'ktəː·ʃɪ"p UK: dɪrektəʃɪp
  1. directorate
   USA: dɪ·re'ktəː·ʌ·t UK: dɪrektərət
igazgatónőnoun
  1. manageress
   UK: mænɪʤəres
  1. directress
   UK: dɪrektrɪs
igazgató, rendezönoun
  1. director
   USA: dɪ·re'ktəː· UK: dɪrektər
igazgatóságnoun
  1. managership
   UK: mænɪʤəʃɪp
  1. US directory
   USA: dɪ·re'ktəː·iː· UK: dɪrektəriː
  1. directorship
   USA: dɪ·re'ktəː·ʃɪ"p UK: dɪrektəʃɪp
  1. directorate
   USA: dɪ·re'ktəː·ʌ·t UK: dɪrektərət
  1. direction
   USA: dɪ·re'kʃʌ·n UK: dɪrekʃn
  1. board of trustees
   USA: bɔː'rd ʌ·v trʌ"stiː'z UK: bɔːd ɔv trʌstiːz
  1. board of directors
   USA: bɔː'rd ʌ·v dɪ·re'ktəː·z UK: bɔːd ɔv dɪrektəz
igazgatósági rendeletnoun
igazgatósági tagnoun
  1. trustee
   USA: trʌ"stiː' UK: trʌstiː
igazgatósági/vezetőségi tagexp
  1. be on the board
   USA: biː· ɔ'n ðiː· bɔː'rd UK: biː ɔn ðiː bɔːd
igazgatóság (PHARE)noun
  1. directorate
   USA: dɪ·re'ktəː·ʌ·t UK: dɪrektərət
igazgatótanácsnoun
  1. board of directors
   USA: bɔː'rd ʌ·v dɪ·re'ktəː·z UK: bɔːd ɔv dɪrektəz
igazgató tanácsexp
  1. governing body
   USA: gʌ'vəː·nɪ·ŋ bɔ'diː· UK: gʌvnɪŋ bɔdiː
igazgat/vezetexp
  1. run the show
   USA: rʌ'n ðiː· ʃoʊ' UK: rʌn ðiː ʃoʊ
igazgat vmitv
  1. run the show
   USA: rʌ'n ðiː· ʃoʊ' UK: rʌn ðiː ʃoʊ
rossz igazgatásnoun
  1. misconduct
   USA: mɪ"skɔ'ndʌ·kt UK: mɪskɔndʌkt
rendőri igazgatás alá helyezésnoun
 1. hist
  1. Irish proclamation
   USA: prɔ"klʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: prɔkləmeɪʃn
Report or add missing word to a dictionary...