COVID-19 Fight
266 matches in 11 dictionaries. Details
illetv
  1. concern
   USA: kʌ·nsəː'n UK: kənsəːn
illetéknoun
  1. fee
   USA: fiː' UK: fiː
  1. duty
   USA: dyuː'tiː· UK: djuːtiː
  1. dues
   USA: duː'z UK: djuːz
  1. cess
   UK: ses
  1. old assize
   UK: əsaɪz
illetékbélyegnoun
  1. revenue stamp
   USA: re'vʌ·nyuː" stæ'mp UK: revənjuː stæmp
  1. fee stamp
   USA: fiː' stæ'mp UK: fiː stæmp
illetékesnoun
 1. law
  1. privy
   USA: prɪ'viː· UK: prɪviː
  1. competent
   USA: kɔ'mpʌ·tʌ·nt UK: kɔmpɪtənt
 2. law
  1. cognizant
   USA: kɔ'gnʌ·zʌ·nt UK: kɔgnɪzənt
  1. assign
   USA: ʌ·saɪ'n UK: əsaɪn
illetékes bíróságnoun
  1. venue
   USA: ve'nyuː· UK: venjuː
illetékes/felelős helyenexp
  1. in responsible quarters
   USA: ɪ'n riː·spɔ'nsʌ·bʌ·l kwɔː'rtəː·z UK: ɪn rɪspɔnsəbl kwɔːtəz
illetékes helyenexp
  1. in responsible quarters
   USA: ɪ'n riː·spɔ'nsʌ·bʌ·l kwɔː'rtəː·z UK: ɪn rɪspɔnsəbl kwɔːtəz
illetékességnoun
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. jurisdiction
   USA: ʤʊ"rʌ·sdɪ'kʃʌ·n UK: ʤʊərɪsdɪkʃn
  1. competency
   USA: kɔ'mpʌ·tʌ·nsiː· UK: kɔmpɪtənsiː
  1. competence
   USA: kɔ'mpʌ·tʌ·ns UK: kɔmpɪtəns
 1. law
  1. cognizance
   USA: kɔ'gnʌ·zʌ·ns UK: kɔgnɪzəns
illetékes személyv
  1. assign
   USA: ʌ·saɪ'n UK: əsaɪn
  1. Ő az illetékes személy tájékoztatást adni a nyomozást érintő kérdésekben.
    1. She is the person assigned to answer queries related to the investigation.
illetékes vmirev
illeték (EU)exp
  1. fiscal charge
   USA: fɪ'skʌ·l tʃɔ'rʤ UK: fɪskl tʃɑʤ
  1. duty
   USA: dyuː'tiː· UK: djuːtiː
illeték/jutaléknoun
  1. dues
   USA: duː'z UK: djuːz
illeték (PHARE)exp
  1. fiscal charge
   USA: fɪ'skʌ·l tʃɔ'rʤ UK: fɪskl tʃɑʤ
  1. duty
   USA: dyuː'tiː· UK: djuːtiː
illetéktelenadj
  1. unwarranted
   USA: ʌ·nwɔː'rʌ·ntʌ·d UK: ʌnwɔrəntɪd
  1. undue
   USA: ʌ·nduː' UK: ʌndjuː
  1. unauthorized
   USA: ʌ·nɔː'θəː·aɪ"zd UK: ʌnɔːθəraɪzd
  1. incompetent
   USA: ɪ"nkɔ'mpʌ·tʌ·nt UK: ɪnkɔmpɪtənt
illetéktelen befolyásolásnoun
  1. undue influence
   USA: ʌ·nduː' ɪ'nfluː·ʌ·ns UK: ʌndjuː ɪnflʊəns
illetéktelen haszonnoun
  1. perquisite
   USA: pəː'kwʌ·zʌ·t UK: pəːkwɪzɪt
  1. informal perks
   USA: pəː'ks UK: pəːks
illetéktelen jövedelemnoun
  1. rake-off
   UK: reɪkɔːf
illetéktelen jutaléknoun
  1. rake-off
   UK: reɪkɔːf
illetéktelenségnoun
 1. law
  1. incompetency
   USA: ɪ"nkɔ'mpʌ·tʌ·nsiː· UK: ɪnkɔmpɪtənsiː
  1. incompetence
   USA: ɪ"nkɔ'mpʌ·tʌ·ns UK: ɪnkɔmpɪtəns
illetlenadj
  1. unseemly
   USA: ʌ·nsiː'mliː· UK: ʌnsiːmliː
  1. uncomely
   UK: ʌnkʌmliː
  1. unbecoming
   USA: ʌ"nbiː·kʌ'mɪ·ŋ UK: ʌnbɪkʌmɪŋ
  1. rank
   USA: ræ'ŋk UK: ræŋk
  1. misbecoming
   UK: mɪsbɪkʌmɪŋ
  1. indelicate
   USA: ɪ"nde'lɪ·kʌ·t UK: ɪndelɪkət
  1. indecorous
   UK: ɪndekərəs
  1. indecent
   USA: ɪ"ndiː'sʌ·nt UK: ɪndiːsnt
  1. improper
   USA: ɪ"mprɔ'pəː· UK: ɪmprɔpər
Report or add missing word to a dictionary...