COVID-19 Fight
13 matches in 4 dictionaries. Details
incorrect dos versionexp USA: ɪ"nkəː·e'kt doʊ's vəː'ʒʌ·n UK: ɪnkərekt duːz vəːʃn
incorrect numbers of parametersexp USA: ɪ"nkəː·e'kt nʌ'mbəː·z ʌ·v pəː·æ'mʌ·təː·z UK: ɪnkərekt nʌmbəz ɔv pəræmɪtəz
incorrect parameterexp USA: ɪ"nkəː·e'kt pəː·æ'mʌ·təː· UK: ɪnkərekt pəræmɪtər
incorrectableundef
incorrectnessundef
more incorrectundef
most incorrectundef
incorrectementadv
incorrectnoun
Report or add missing word to a dictionary...