26 matches in 5 dictionaries. Details
indulgev trans v USA: ɪ"ndʌ'lʤ UK: ɪndʌlʤ
indulge in day-dreamsv UK: ɪndʌlʤ ɪn deɪdriːmz
indulge in personalitiesexp USA: ɪ"ndʌ'lʤ ɪ'n pəː"sʌ·næ'lʌ·tiː·z UK: ɪndʌlʤ ɪn pəːsənælɪtɪz
indulgentadj USA: ɪ"ndʌ'lʤʌ·nt UK: ɪndʌlʤənt
indulge oneselfv USA: ɪ"ndʌ'lʤ wʌ"nse'lf UK: ɪndʌlʤ wʌnself
indulged inundef
indulge inundef
indulgencesundef
indulgentlyundef
indulgenza plenariaundef
Report or add missing word to a dictionary...