COVID-19 Fight
198
matches in the
intv
  1. wave
   USA: weɪ'v UK: weɪv
  1. wave
   USA: weɪ'v UK: weɪv
  1. waft
   USA: wɔ'ft UK: wɔft
  1. motion
   USA: moʊ'ʃʌ·n UK: moʊʃn
  1. exhort
   USA: ɪ·gzɔː'rt UK: ɪgzɔːt
  1. beckon
   USA: be'kʌ·n UK: bekən
  1. admonish
   USA: æ·dmɔ'nɪ·ʃ UK: ədmɔnɪʃ
int vkinekv
  1. beckon to sy
   USA: be'kʌ·n tʌ· saɪ'
int vkinek, hogy üljön lev
  1. motion sy to a chair
   USA: moʊ'ʃʌ·n saɪ' tʌ· eɪ' tʃe'r
intarzianoun
  1. marquetry
   UK: mɑkɪtriː
  1. marquetry inlay
   UK: mɑkɪtriː ɪnleɪ
  1. marquetery
   UK: mɑkɪtriː
  1. inlay
   USA: ɪ'nleɪ" UK: ɪnleɪ
intarziásadj
  1. inlaid
   USA: ɪ'nleɪ"d UK: ɪnleɪd
intarziát készítv
  1. inlay
   USA: ɪ'nleɪ" UK: ɪnleɪ
integetv
  1. wave
   USA: weɪ'v UK: weɪv
integetőv
  1. beckoning
   USA: be'kʌ·nɪ·ŋ UK: bekənɪŋ
integrációnoun
  1. integration
   USA: ɪ"nʌ·greɪ'ʃʌ·n UK: ɪntɪgreɪʃn
integrálv
  1. integrate
   USA: ɪ'nʌ·greɪ"t UK: ɪntɪgreɪt
  1. integral
   USA: ɪ'nʌ·grʌ·l UK: ɪntɪgrəl
integrálandó függvénynoun
integrálhatóadj
  1. integrable
   UK: ɪntɪgrəbl
integrálszámításexp
  1. integral calculus
   USA: ɪ'nʌ·grʌ·l kæ'lkyʌ·lʌ·s UK: ɪntɪgrəl kælkjʊləs
integráltadj
  1. integrated
   USA: ɪ'nʌ·greɪ"tʌ·d UK: ɪntɪgreɪtɪd
integrált adatfeldolgozásexp
  1. integrated data processing
   USA: ɪ'nʌ·greɪ"tʌ·d dæ'tʌ· prɔ'se·sɪ·ŋ UK: ɪntɪgreɪtɪd deɪtə proʊsesɪŋ
integrált növényvédelem (növ)exp
  1. integrated pest control
   USA: ɪ'nʌ·greɪ"tʌ·d pe'st kʌ·ntroʊ'l UK: ɪntɪgreɪtɪd pest kəntroʊl
integrált szolgáltatások digitális hálózataexp
  1. integrated services digital network
   USA: ɪ'nʌ·greɪ"tʌ·d səː'vʌ·sʌ·z dɪ'ʤʌ·tʌ·l ne'twəː"k UK: ɪntɪgreɪtɪd səːvɪsɪz dɪʤɪtl netwəːk
integrált szolgáltatású digitális hálózatexp
integrált áramkörexp
  1. integrated circuit
   USA: ɪ'nʌ·greɪ"tʌ·d səː'kʌ·t UK: ɪntɪgreɪtɪd səːkɪt
integrálásnoun
 1. math
  1. integration
   USA: ɪ"nʌ·greɪ'ʃʌ·n UK: ɪntɪgreɪʃn
Report or add missing word to a dictionary...