COVID-19 Fight
jókedvnoun
  1. vivacity
   UK: vɪvæsɪtiː
  1. vivaciousness
   UK: vɪveɪʃəsnəs
  1. pleasantry
   USA: ple'zʌ·ntriː· UK: plezntriː
  1. mirth
   USA: məː'θ UK: məːθ
  1. jollity
   UK: ʤɔlɪtiː
  1. hilarity
   USA: hʌ·le'rʌ·tiː· UK: hɪlærɪtiː
  1. good humour
   UK: gʊd hjuːmər
  1. gayness
   USA: geɪ'nʌ·s UK: geɪnəs
  1. gaiety
   UK: geɪətiː
  1. flow of spirits
   USA: floʊ' ʌ·v spɪ'rʌ·ts UK: floʊ ɔv spɪrɪts
  1. exhilaration
   USA: ɪ·gzɪ"ləː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪgzɪləreɪʃn
  1. chirpiness
   UK: tʃəːpɪnəs
  1. cheerfulness
   UK: tʃɪəfəlnəs
  1. Sh cheer
   USA: tʃɪ'r UK: tʃɪər
  1. animal spirits
   USA: æ'nʌ·mʌ·l spɪ'rʌ·ts UK: ænɪməl spɪrɪts
jókedvre hangolv
  1. figurative elevate
   USA: e'lʌ·veɪ"t UK: elɪveɪt
jókedvében vanexp
  1. be in a good humour
   UK: biː ɪn eɪ gʊd hjuːmər
  1. be in a good humor
   USA: biː· ɪ'n eɪ' gʌ·d hyuː'məː· UK: biː ɪn eɪ gʊd hjuːmər
jókedvú, vidámadj
  1. cheerful
   USA: tʃɪ'rfʌ·l UK: tʃɪəfəl
jókedvűadj
  1. volatile
   USA: vɔ'lʌ·tʌ·l UK: vɔlətaɪl
  1. vivacious
   USA: vʌ·veɪ'ʃʌ·s UK: vɪveɪʃəs
  1. sunny
   USA: sʌ'niː· UK: sʌniː
  1. rollicking
   USA: rɔ'lɪ·kɪ·ŋ UK: rɔlɪkɪŋ
  1. mirthful
   UK: məːθfəl
  1. merry
   USA: me'riː· UK: meriː
  1. light-hearted
   USA: laɪ'thɔ"rtʌ·d UK: laɪthɑtɪd
  1. joyous
   USA: ʤɔɪ'ʌ·s UK: ʤɔɪəs
  1. informal jolly
   USA: ʤɔ'liː· UK: ʤɔliː
  1. jocund
   UK: ʤɔkənd
  1. hyped
   USA: haɪ'pt
  1. gleeful
   USA: gliː'fʌ·l UK: gliːfəl
  1. gay
   USA: geɪ' UK: geɪ
  1. exhilarated
   USA: ɪ·gzɪ'ləː·eɪ"tʌ·d UK: ɪgzɪləreɪtɪd
  1. convivial
   USA: kʌ·nvɪ'viː·ʌ·l UK: kənvɪvɪəl
  1. chirpy
   USA: tʃəː'piː· UK: tʃəːpiː
  1. cheerful
   USA: tʃɪ'rfʌ·l UK: tʃɪəfəl
  1. cheerful about
   USA: tʃɪ'rfʌ·l ʌ·baʊ't UK: tʃɪəfəl əbaʊt
  1. bobbish
   UK: bɔbɪʃ
  1. blithe
   USA: blaɪ'ð UK: blaɪð
  1. be in high spirits
   USA: biː· ɪ'n haɪ' spɪ'rʌ·ts UK: biː ɪn haɪ spɪrɪts
jókedvű cimboranoun
  1. rip
   USA: rɪ'p UK: rɪp
jókedvűenadv
  1. gleefully
   USA: gliː'fʌ·liː· UK: gliːfəliː
  1. chirpily
   UK: tʃəːpɪliː
  1. blithely
   USA: blaɪ'θliː· UK: blaɪðliː
jókedvűen, ujjongva, örömmeladv
  1. gleefully
   USA: gliː'fʌ·liː· UK: gliːfəliː
jókedvűen énekelv
  1. troll
   USA: troʊ'l UK: troʊl
áradó jókedvnoun
  1. elation
   USA: ʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ɪleɪʃn
széles jókedvbenexp
  1. in high glee
   USA: ɪ'n haɪ' gliː' UK: ɪn haɪ gliː
tréfálkozással jókedvre hangolv
széles jókedvében vanexp
  1. be in high feather
   USA: biː· ɪ'n haɪ' fe'ðəː· UK: biː ɪn haɪ feðər
visszanyeri jókedvétv
  1. informal chirp up
   USA: tʃəː'p ʌ'p UK: tʃəːp ʌp
hangosan jókedvűadj
  1. hilarious
   USA: hʌ·le'riː·ʌ·s UK: hɪleərɪəs
lehűti a társaság jókedvétexp
  1. put a damper on a party
   USA: pʊ't eɪ' dæ'mpəː· ɔ'n eɪ' pɔ'rtiː· UK: pʊt eɪ dæmpər ɔn eɪ pɑtiː
Report or add missing word to a dictionary...