COVID-19 Fight
35 matches in 8 dictionaries. Details
jövedelmezv
  1. yield
   USA: yiː'ld UK: jiːld
  1. informal fructify
   UK: frʌktɪfaɪ
  1. bring in
   USA: brɪ'ŋ ɪ'n UK: brɪŋ ɪn
jövedelmezőadj
  1. profitable
   USA: prɔ'fʌ·tʌ·bʌ·l UK: prɔfɪtəbl
  1. productive
   USA: pəː·dʌ'ktɪ·v UK: prədʌktɪv
  1. gainfully
   USA: geɪ'nfʌ·liː· UK: geɪnfəliː
  1. US gainful
   USA: geɪ'nfʌ·l UK: geɪnfəl
jövedelmező állásoknoun
  1. spoils
   USA: spɔɪ'lz UK: spɔɪlz
jövedelmezőségnoun
  1. profitability
   USA: prɔ"fʌ·tʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: prɔfɪtəbɪlɪtiː
eléggé jövedelmezőadj
  1. snug
   USA: snʌ'g UK: snʌg
nem jövedelmezőadj
  1. unprofitable
   USA: ʌ·nprɔ'fʌ·tʌ·bʌ·l UK: ʌnprɔfɪtəbl
  1. uneconomic
   USA: ʌ·ne"kʌ·nɔ'mɪ·k UK: ʌniːkənɔmɪk
nem jövedelmezőenadv
  1. unprofitably
   UK: ʌnprɔfɪtəbliː
jól jövedelmező vállalkozásexp
  1. a paying concern
   USA: eɪ' peɪ'ɪ·ŋ kʌ·nsəː'n UK: eɪ peɪɪŋ kənsəːn
többet eszik mint amennyit jövedelmezv
  1. eat its head off
   USA: iː't ʌ·ts he'd ɔː'f UK: iːt ɪts hed ɔf
jövedelmezv
  1. tragen
   'traːgən
  1. rentieren
   rɛn'tiːrən
  1. rentieren
   rɛn'tiːrən
  1. lohnen
   'loːnən
  1. figurative hereinbringen
  1. bringen
   'brɪŋən
  1. stand abwerfen
jövedelmezõadj
jövedelmezõségnoun
  1. e Wirtschaftlichkeit
   'vɪɐtʃaftlɪçkaɪt
   1. genitiveForm:
   2. Wirtschaftlichkeit
jövedelmezőadj
jövedelmezőségnoun
  1. e Wirtschaftlichkeit
   'vɪɐtʃaftlɪçkaɪt
   1. genitiveForm:
   2. Wirtschaftlichkeit
jövedelmezőadj
jövedelmezőségnoun
jövedelmezundef
  1. rendere
   réndere
jövedelmezv
jövedelmezikundef
Report or add missing word to a dictionary...