COVID-19 Fight
35 matches in 8 dictionaries. Details
jelezv
  1. testify
   USA: te'stʌ·faɪ" UK: testɪfaɪ
  1. signify
   USA: sɪ'gnʌ·faɪ" UK: sɪgnɪfaɪ
  1. signal
   USA: sɪ'gnʌ·l UK: sɪgnəl
  1. sign
   USA: saɪ'n UK: saɪn
  1. register
   USA: re'ʤʌ·stəː· UK: reʤɪstər
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
  1. peg
   USA: pe'g UK: peg
  1. mark
   USA: mɔ'rk UK: mɑk
 1. car
  1. indicate
   USA: ɪ'ndʌ·keɪ"t UK: ɪndɪkeɪt
  1. indicate
   USA: ɪ'ndʌ·keɪ"t UK: ɪndɪkeɪt
  1. give signals
   USA: gɪ'v sɪ'gnʌ·lz UK: gɪv sɪgnəlz
  1. give a signal
   USA: gɪ'v eɪ' sɪ'gnʌ·l UK: gɪv eɪ sɪgnəl
  1. denote
   USA: dʌ·noʊ't UK: dɪnoʊt
jelez, jelölv
  1. indicate
   USA: ɪ'ndʌ·keɪ"t UK: ɪndɪkeɪt
jelez, mutatv
  1. indicate
   USA: ɪ'ndʌ·keɪ"t UK: ɪndɪkeɪt
jelezvenoun
előre jelezv
  1. presage
   USA: pre'sɪ·ʤ UK: prɪseɪʤ
  1. portend
   USA: pɔː·rte'nd UK: pɔːtend
  1. herald
   USA: he'rʌ·ld UK: herəld
  1. foretoken
   UK: fɔːrtoʊkən
  1. forecast
   USA: fɔː'rkæ"st UK: fɔːkɑst
  1. forebode
   USA: fɔː·rboʊ'd UK: fɔːboʊd
  1. bode
   USA: boʊ'd UK: boʊd
  1. betoken
   UK: bɪtoʊkən
számmal jelezv
 1. music
  1. figure
   USA: fɪ'gyəː· UK: fɪgər
zászlóval jelezv
  1. waft
   USA: wɔ'ft UK: wɔft
hunyorítással jelez vkinekv
  1. tip sy the wink
   USA: tɪ'p saɪ' ðiː· wɪ'ŋk
a felhők vihart jeleznekexp
  1. the clouds prognosticate a storm
   USA: ðiː· klaʊ'dz prɔ"gnɔ'stʌ·keɪ"t eɪ' stɔː'rm UK: ðiː klaʊdz prɔgnɔstɪkeɪt eɪ stɔːm
ha külön nincs jelezveexp
  1. unless otherwise indicated
   USA: ʌ·nle's ʌ'ðəː·waɪ"z ɪ'ndʌ·keɪ"tʌ·d UK: ənles ʌðəwaɪz ɪndɪkeɪtɪd
jelezv
  1. mérőműszer ansprechen
jelezv
  1. óra melden
   'mɛldən
jelezv
 1. hunting
  1. zeichnen
   'tsaɪçnən
  1. warnen
   'vaɐnən
 2. hunting
  1. signieren
   zɪ'gniːrən
  1. signalisieren
   zɪgnali'ziːrən
  1. melden
   'mɛldən
  1. markieren
   maɐ'kiːrən
  1. figurative deuten
   'dɔʏtən
  1. anzeigen
   'antsaɪgən
 3. mil
  1. figurative andeuten
jelez, utal, céloz, (rá)mutatv
jelezv
 1. szerkezet
jelezv
 1. ponttal
számmal jelezv
 1. music
jelezv
 1. vmit
  1. być dowodem czegoś świadczyć
   1. firstPersonSingular:
   2. świadczę
   1. thirdPersonSingular:
   2. świadczy
Report or add missing word to a dictionary...