COVID-19 Fight
302 matches in 9 dictionaries. Details
jellegnoun
  1. trait
   USA: treɪ't UK: treɪt
  1. tenor
   USA: te'nəː· UK: tenər
  1. style
   USA: staɪ'l UK: staɪl
  1. strain
   USA: streɪ'n UK: streɪn
  1. stamp
   USA: stæ'mp UK: stæmp
  1. old proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. A réz egyik tulajdonsága, hogy a hőt és az elektromosságot is jól vezeti.
    1. One of the properties of copper is that it conducts heat and electricity very well.
    1. One of the properties of copper is that it conducts heat and electricity very well.
  1. nature
   USA: neɪ'tʃəː· UK: neɪtʃər
  1. modality
   USA: mʌ·dæ'lʌ·tiː· UK: moʊdælɪtiː
  1. kind
   USA: kaɪ'nd UK: kaɪnd
  1. Egy tőketársaság tőkéjének emelése történhet bármilyen jellegű vagyoni hozzájárulással.
    1. An increase in the capital of a capital company could be made by contribution of assets of any kind.
  1. figurative complexion
   USA: kʌ·mpe'kʃʌ·n UK: kəmplekʃn
  1. character
   USA: ke'rɪ·ktəː· UK: kærəktər
  1. aspect
   USA: æ'spe"kt UK: æspekt
jellegtelenadj
  1. null
   USA: nʌ'l UK: nʌl
  1. featureless
   USA: fiː'tʃəː·lʌ·s UK: fiːtʃələs
jellegzetesv
  1. typify
   USA: tɪ'pʌ·faɪ" UK: tɪpɪfaɪ
  1. typical
   USA: tɪ'pʌ·kʌ·l UK: tɪpɪkl
  1. specific
   USA: spʌ·sɪ'fɪ·k UK: spəsɪfɪk
  1. representative
   USA: re"prʌ·ze'nʌ·tɪ·v UK: reprɪzentətɪv
  1. pronounced
   USA: prʌ·naʊ'nst UK: prənaʊnst
  1. peculiar
   USA: pʌ·kyuː'lyəː· UK: pɪkjuːlɪər
  1. marked
   USA: mɔ'rkt UK: mɑkt
jellegzetes alakjav
  1. typify
   USA: tɪ'pʌ·faɪ" UK: tɪpɪfaɪ
jellegzetességnoun
  1. trait
   USA: treɪ't UK: treɪt
  1. physiognomy
   UK: fɪzɪɔnəmiː
  1. feature
   USA: fiː'tʃəː· UK: fiːtʃər
  1. distinctiveness
   USA: dɪ"stɪ'ŋktɪ·vnʌ·s UK: dɪstɪŋktɪvnɪs
  1. criterion, criteria
   USA: kraɪ·tɪ'riː·ʌ·n kraɪ·tɪ'riː·ʌ· UK: kraɪtɪərɪən kraɪtɪərɪə
  1. characteristic
   USA: ke"rʌ·ktəː·ɪ'stɪ·k UK: kærɪktərɪstɪk
jellegzetesség, tulajdonságnoun
  1. feature
   USA: fiː'tʃəː· UK: fiːtʃər
jellegzetes szagúadj
  1. tangy
   UK: tæŋiː
állandó jellegexp
  1. fixity of tenure
   UK: fɪksɪtiː ɔv tenjʊər
átmeneti jellegnoun
  1. transience
   USA: træ'nziː·ʌ·ns UK: trænzɪəns
diszharmonikus jellegnoun
egynemű jellegnoun
  1. unisexuality
   UK: juːnɪsekʃʊælɪtiː
fenséges jellegnoun
  1. grandiosity
   UK: grændɪɔsɪtiː
hasonló/rokon jellegadj
  1. akin
   USA: ʌ·kɪ'n UK: əkɪn
helyi jellegnoun
  1. localism
   UK: loʊkəlɪzəm
hiányzó jellegnoun
időszakos jellegnoun
kispolgári jellegnoun
lovagi jellegnoun
  1. knightliness
   UK: naɪtlɪnəs
megbocsátható jellegnoun
  1. veniality
   UK: viːnɪælɪtiː
megkülönböztető jellegnoun
  1. distinctiveness
   USA: dɪ"stɪ'ŋktɪ·vnʌ·s UK: dɪstɪŋktɪvnɪs
Report or add missing word to a dictionary...