COVID-19 Fight
3 matches in 2 dictionaries. Details
juicyadj USA: ʤuː'siː· UK: ʤuːsiː
I just wanted to apologize for saying that I wanted to get my hands on your juicy behind.exp USA: aɪ' ʤʌ·st wɔː'nʌ·d tʌ· ʌ·pɔ'lʌ·ʤaɪ"z frəː· seɪ'ɪ·ŋ ðʌ·t aɪ' wɔː'nʌ·d tʌ· gɪ't maɪ' hæ'nz ɔ'n yʊ'r ʤuː'siː· bʌ·haɪ'nd UK: aɪ ʤʌst wɔntɪd tuː əpɔləʤaɪz fəː seɪɪŋ ðət aɪ wɔntɪd tuː get maɪ hændz ɔn jɔːr ʤuːsiː bɪhaɪnd
juicyundef
Report or add missing word to a dictionary...