COVID-19 Fight
46 matches in 6 dictionaries. Details
kétesadj
  1. uncertain
   USA: ʌ·nsəː'tʌ·n UK: ʌnsəːtn
  1. shady
   USA: ʃeɪ'diː· UK: ʃeɪdiː
  1. pej questionable
   USA: kwe'stʃʌ·nʌ·bʌ·l UK: kwestʃənəbl
  1. queer
   USA: kwɪ'r UK: kwɪər
  1. precarious
   USA: priː·ke'riː·ʌ·s UK: prɪkeərɪəs
  1. informal fishy
   USA: fɪ'ʃiː· UK: fɪʃiː
  1. equivocal
   USA: ɪ·kwɪ'vʌ·kʌ·l UK: ɪkwɪvəkl
  1. dubious
   USA: duː'biː·ʌ·s UK: djuːbɪəs
  1. doubtful
   USA: daʊ'tfʌ·l UK: daʊtfʊl
  1. dingy
   USA: dɪ'nʤiː· UK: dɪŋgiː
  1. dicey
   USA: daɪ'siː· UK: daɪsiː
  1. ambiguous
   USA: æ·mbɪ'gyuː·ʌ·s UK: æmbɪgjʊəs
kétesenadv
  1. precariously
   USA: prɪ·ke'riː·ʌ·sliː· UK: prɪkeərɪəsliː
kétes értékűadj
  1. apocryphal
   USA: ʌ·pɔ'krʌ·fʌ·l UK: əpɔkrɪfəl
kétes értékű bókexp
  1. left-handed compliment
   USA: le·fthæ'ndʌ·d kɔ'mplʌ·me·nt
kétes hírexp
  1. evil repute
   USA: iː'vʌ·l riː·pyuː't UK: iːvl rɪpjuːt
kétes hírnévexp
  1. cracked reputation
   USA: kræ'kt re"pyʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: krækt repjʊteɪʃn
kétes hírűadj
  1. obscure
   USA: ʌ·bskyʊ'r UK: əbskjʊər
  1. doubtful
   USA: daʊ'tfʌ·l UK: daʊtfʊl
kétes hírű háznoun
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. átlagolt vonalillesztés
    1. line joint averaged
  1. house of evil repute
   USA: haʊ's ʌ·v iː'vʌ·l riː·pyuː't UK: haʊz ɔv iːvl rɪpjuːt
kétes hírű/nem jobb a deákné vásznánálexp
  1. no better than she should be
   USA: noʊ' be'təː· ðʌ·n ʃiː' ʃʊ'd biː· UK: noʊ betər ðæn ʃiː ʃʊd biː
kétes hitelességűadj
  1. apocryphal
   USA: ʌ·pɔ'krʌ·fʌ·l UK: əpɔkrɪfəl
kétes kintlevőségexp
  1. bad debt
   USA: bæ'd de't UK: bæd det
kétes tisztaságúadj
  1. dingy
   USA: dɪ'nʤiː· UK: dɪŋgiː
kétes voltanoun
kétesadj
  1. windig
   'vɪndɪç
  1. suspekt
   zʊs'pɛkt
  1. pej gemischt
   gə'mɪʃt
  1. fraglich
   'fraːklɪç
 1. commerce
  1. faul
   'faʊl
  1. stand brenzlig
   'brɛntslɪç
kétesadj
kétes hírűadj
kétesnoun
  1. ermafrodito
   0 ermafrodíto
kétesadj
  1. old turbo
  1. torbido
   tórbido
  1. ermafrodito
   ermafrodíto
  1. equivoco
   tsz: -ci equívoco
Report or add missing word to a dictionary...