COVID-19 Fight
30 matches in 7 dictionaries. Details
könnyítv
  1. relieve
   USA: riː·liː'v UK: rɪliːv
  1. light
   USA: laɪ't UK: laɪt
  1. ease
   USA: iː'z UK: iːz
 1. arch
  1. ease down
   USA: iː'z daʊ'n UK: iːz daʊn
  1. disburden
   UK: dɪsbəːdn
  1. alleviate
   USA: ʌ·liː'viː·eɪ"t UK: əliːvɪeɪt
könnyít a lelkénexp
  1. unburden one's mind
   USA: ʌ·nbəː'dʌ·n wʌ'nz maɪ'nd UK: ʌnbəːdn wʌnz maɪnd
  1. unbend one's mind
   USA: ʌ"nbe'nd wʌ'nz maɪ'nd UK: ʌnbend wʌnz maɪnd
könnyítésnoun
  1. relief
   USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
  1. purchase
   USA: pəː'tʃʌ·s UK: pəːtʃəs
  1. facilitation
   USA: fʌ·sɪ"lʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: fəsɪlɪteɪʃən
  1. alleviation
   USA: ʌ·liː"viː·eɪ'ʃʌ·n UK: əliːvɪeɪʃn
könnyít magánv
  1. unburden oneself
   USA: ʌ·nbəː'dʌ·n wʌ"nse'lf UK: ʌnbəːdn wʌnself
  1. rear
   USA: rɪ'r UK: rɪər
könnyít vkinek a terhénv
  1. disburden
   UK: dɪsbəːdn
átmenetileg könnyítv
  1. reprieve
   USA: riː·priː'v UK: rɪpriːv
lépést könnyíts!exp
  1. break steps!
   USA: breɪ'k ste'ps UK: breɪk steps
  1. break step!
   USA: breɪ'k ste'p UK: breɪk step
könnyebbé tesz, könnyítv
  1. relieve
   USA: riː·liː'v UK: rɪliːv
könnyítésnoun
  1. e Erleichterung
   ɛɐ'laɪçtərʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Erleichterungen
   1. genitiveForm:
   2. Erleichterung
könnyít magánv
könnyítv
 1. a hajón, léggömbön
könnyítésnoun
könnyít magánv
könnyít vkinek a terhénv
könnyít a lelkénundef
könnyít a lelkiismereténundef
Report or add missing word to a dictionary...