COVID-19 Fight
15 matches in 6 dictionaries. Details
körülményesadj
  1. roundabout
   USA: raʊ'ndʌ·baʊ"t UK: raʊndəbaʊt
  1. involved
   USA: ɪ"nvɔ'lvd UK: ɪnvɔlvd
  1. elaborate
   USA: ʌ·læ'bəː·eɪ"t UK: ɪlæbəreɪt
  1. Terebélyes és bonyolult családfákat rajzolgattak, számtalan ággal.
    1. They drew long and elaborate family-trees with innumerable branches.
  1. circumstantial
   USA: səː"kʌ·mstæ'nʃʌ·l UK: səːkəmstænʃl
  1. circuitous
   USA: səː·kyuː'ʌ·tʌ·s UK: səːkjuːɪtəs
  1. ceremonious
   UK: serɪmoʊnɪəs
körülményesenadv
  1. circuitously
   UK: səːkjuːɪtəsliː
körülményességnoun
  1. circumstantiality
   UK: səːkəmstænʃɪælɪtiː
körülményesadj
körülményességnoun
körülményesenadv
  1. figurative longuement
körülményesundef
körülményeskedésundef
körülményeskedikundef
körülményességundef
körülményesundef
körülményesenundef
körülményeskedésundef
körülményességundef
Report or add missing word to a dictionary...