COVID-19 Fight
kapcsolatnoun
  1. informal truck
   USA: trʌ'k UK: trʌk
  1. figurative tie
   USA: taɪ' UK: taɪ
  1. Az alvállalkozók és a vevő között nincsen jogi kapcsolat.
    1. There are no legal ties between the subcontractors and the buyer.
  1. relationship
   USA: riː·leɪ'ʃʌ·nʃɪ"p UK: rɪleɪʃnʃɪp
  1. Nincs jó kapcsolata a szüleivel.
    1. He hasn't got a good relationship with his parents.
    1. He hasn't got a good relationship with his parents.
  1. relation
   USA: riː·leɪ'ʃʌ·n UK: rɪleɪʃn
  1. Az utóbbi események óta kapcsolatuk jelentősen elhidegült.
    1. After recent events, their relations with each other had grown somewhat cold.
  2. Nincs jó kapcsolata a szüleivel.
    1. He hasn't got a good relationship with his parents.
    1. He hasn't got a good relationship with his parents.
  1. reference
   USA: re'frʌ·ns UK: refrəns
  1. passages
   USA: pæ'sʌ·ʤʌ·z UK: pæsɪʤɪz
  1. parentheses
   USA: pəː·e'nθʌ·siː"z UK: pərenθəsiːz
  1. nexus
   USA: ne'ksʌ·s UK: neksəs
  1. linking
   USA: lɪ'ŋkɪ·ŋ UK: lɪŋkɪŋ
 1. biol
  1. linkage
   USA: lɪ'ŋkʌ·ʤ UK: lɪŋkɪʤ
  1. liaison
   USA: leɪ'zɔ"n UK: lɪeɪzn
  1. Az ügynökség feladatait szükség esetén a Bizottsággal kapcsolatot tartva látja el.
    1. The Agency shall carry out its tasks in liaison with the Commission where necessary.
  1. US hook-up
   USA: hʊ'kʌ"p UK: hʊkʌp
  1. dealings
   USA: diː'lɪ·ŋz UK: diːlɪŋz
  1. correspondence
   USA: kɔː"rʌ·spɔ'ndʌ·ns UK: kɔrɪspɔndəns
  1. copula, copulae
   UK: kɔpjʊlə kɔpjʊliː
  1. contact
   USA: kɔ'ntæ"kt UK: kɔntækt
  1. A címjegyzékben már van egy másik kapcsolat ugyanezzel a gyorstárcsázással.
    1. Another contact with the same speed dial already exists in the address book.
  1. connection
   USA: kʌ·ne'kʃʌ·n UK: kənekʃn
  1. Vagyis elismeri, hogy Harvey kapcsolatban állt az angol sereggel - mondta Frances.
    1. Then you acknowledge his connection with the British army, said Frances.
  1. conjunction
   USA: kʌ·nʤʌ'ŋkʃʌ·n UK: kənʤʌŋkʃn
  1. concern
   USA: kʌ·nsəː'n UK: kənsəːn
  1. Az ideiglenes intézkedések bevezetését követően nem érkezett új észrevétel a más országokból származó behozatallal kapcsolatban.
    1. Following the imposition of provisional measures, no comments were received concerning other imports.
  1. association
   USA: ʌ·soʊ"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: əsoʊsɪeɪʃn
  1. Elhiszem, hogy ebből a kapcsolatból nem sok előny származott kegyedre.
    1. Sure enough; I can see but little benefit that you have derived from the association, truly.
  1. articulation
   USA: ɔ"rtɪ·kyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ɑtɪkjʊleɪʃn
  1. affiliation
   USA: ʌ·fɪ"liː·eɪ'ʃʌ·n UK: əfɪlɪeɪʃn
  1. A pártnak számos külföldi szervezettel van kapcsolata.
    1. The party has affiliations with several organizations abroad.
  1. acquaintanceship
   USA: ʌ·kweɪ'ntʌ·nsʃʌ·p UK: əkweɪntənʃɪp
kapcsolat teremtésexp
  1. make contact
   USA: meɪ'k kɔ'ntæ"kt UK: meɪk kɔntækt
kapcsolat, viszony; összefüggésnoun
  1. relationship
   USA: riː·leɪ'ʃʌ·nʃɪ"p UK: rɪleɪʃnʃɪp
kapcsolat, vonatkozásv
  1. concern
   USA: kʌ·nsəː'n UK: kənsəːn
kapcsolat, vonzódásnoun
  1. affiliation
   USA: ʌ·fɪ"liː·eɪ'ʃʌ·n UK: əfɪlɪeɪʃn
kapcsolat, összefüggésnoun
  1. connection
   USA: kʌ·ne'kʃʌ·n UK: kənekʃn
kapcsolat, összefüggés, kapocsnoun
  1. link
   USA: lɪ'ŋk UK: lɪŋk
kapcsolat, összeköttetésnoun
  1. contact
   USA: kɔ'ntæ"kt UK: kɔntækt
kapcsolata van vmivelexp
kapcsolatba kerülv
kapcsolatba kerül vmivelv
kapcsolatba lépv
  1. touch / get in -
   USA: tʌ'tʃ gɪ't ɪ'n UK: tʌtʃ get ɪn
  1. enter into relations
   USA: e'nəː· ɪ"ntʌ· riː·leɪ'ʃʌ·nz UK: entər ɪntuː rɪleɪʃnz
  1. contact
   USA: kɔ'ntæ"kt UK: kɔntækt
kapcsolatba lép (vkivel)exp
kapcsolatban levőadj
  1. interrelated
   USA: ɪ"ntəː·riː·leɪ'tʌ·d UK: ɪntərɪleɪtɪd
  1. connected
   USA: kʌ·ne'ktʌ·d UK: kənektɪd
  1. accompanying
   USA: ʌ·kʌ'mpʌ·niː·ɪ·ŋ UK: əkʌmpənɪɪŋ
kapcsolatban maradv
kapcsolatban nem levőadj
  1. unconnected
   USA: ʌ"nkʌ·ne'ktʌ·d UK: ʌnkənektɪd
kapcsolatban nem állóv
  1. uncommunicating
   UK: ʌnkəmjuːnɪkeɪtɪŋ
kapcsolatban vanv
  1. get in touch with sy
   USA: gɪ't ɪ'n tʌ'tʃ wʌ·ð saɪ'
  1. be associated with
   USA: biː· ʌ·soʊ'ʃiː·eɪ"tʌ·d wʌ·ð UK: biː əsoʊʃɪeɪtɪd wɪð
  1. associate with
   USA: ʌ·soʊ'ʃiː·eɪ"t wʌ·ð UK: əsoʊʃɪeɪt wɪð
kapcsolatban van veleexp
  1. communicate with
   USA: kʌ·myuː'nʌ·keɪ"t wʌ·ð UK: kəmjuːnɪkeɪt wɪð
kapcsolatban van vkivelv
  1. be in touch with sy
   USA: biː· ɪ'n tʌ'tʃ wʌ·ð saɪ'
  1. affiliate with sy
   USA: ʌ·fɪ'liː·ʌ·t wʌ·ð saɪ'
Report or add missing word to a dictionary...