479 matches in 16 dictionaries. Details
kenv
  1. slush
   USA: slʌ'ʃ UK: slʌʃ
  1. oil
   USA: ɔɪ'l UK: ɔɪl
  1. grease
   USA: griː's UK: griːs
kencézésnoun
  1. varnishing
   UK: vɑnɪʃɪŋ
kend a hajadra!exp
  1. curl your hair with it!
   USA: kəː'l yʊ'r he'r wʌ·ð ʌ·t UK: kəːl jɔːr heər wɪð ɪt
kendernoun
 1. bot
  1. hemp
   USA: he'mp UK: hemp
kender-adj
  1. hempen
   USA: he'mpʌ·n UK: hempən
kenderikenoun
 1. zool
  1. redpoll
   USA: re'dpoʊ"l UK: redpɔl
 2. zool
  1. linnet
   USA: lɪ'nɪ"t UK: lɪnɪt
kenderkócnoun
  1. junk
   USA: ʤʌ'ŋk UK: ʤʌŋk
kendőnoun
  1. old tucker
   USA: tʌ'kəː· UK: tʌkər
  1. shawl
   USA: ʃɔː'l UK: ʃɔːl
  1. kerchief
   USA: kəː'tʃʌ·f UK: kəːtʃɪf
kendőzv
  1. figurative daub
   USA: dɔː'b UK: dɔːb
kendőzésnoun
  1. get-up
   UK: getʌp
kendőzetlenadj
  1. informal unvarnished
   USA: ʌ·nvɔ'rnɪ·ʃt UK: ʌnvɑnɪʃt
  1. bare
   USA: be'r UK: beər
kenésnoun
  1. slang US soap
   USA: soʊ'p UK: soʊp
kenés,olajozás,zsírozásnoun
  1. lubrication
   USA: luː"brɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: luːbrɪkeɪʃn
kenetnoun
 1. relig
  1. unction
   UK: ʌŋkʃn
  1. swab
   USA: swɔ'b UK: swɔb
 2. med
  1. smear
   USA: smɪ'r UK: smɪər
  1. figurative informal salve
   USA: sɔ'v UK: sælv
kenetesadj
  1. pej unctuous
   USA: ʌ'ŋtʃwʌ·s UK: ʌŋktʃʊəs
kenetes beszédnoun
  1. slang oil
   USA: ɔɪ'l UK: ɔɪl
kenetességnoun
  1. unctuousness
   UK: ʌŋktʃʊəsnəs
  1. unctuosity
   UK: ʌŋktjʊɔsɪtiː
kenetteljesadj
  1. pej unctuous
   USA: ʌ'ŋtʃwʌ·s UK: ʌŋktʃʊəs
  1. sanctimonious
   USA: sæ"ŋktʌ·moʊ'niː·ʌ·s UK: sæŋktɪmoʊnɪəs
  1. pej sanctified
   UK: sæŋktɪfaɪd
  1. greasy
   USA: griː'siː· UK: griːsiː
kenetteljességnoun
  1. unctuosity
   UK: ʌŋktjʊɔsɪtiː
kenguruv
  1. Aus kangaroo
   USA: kæ"ŋgəː·uː' UK: kæŋgəruː
Report or add missing word to a dictionary...