COVID-19 Fight
5 matches in 5 dictionaries. Details
kicsípi magátv
  1. toff oneself up
   UK: tɔf wʌnself ʌp
  1. smarten oneself up
   UK: smɑtn wʌnself ʌp
  1. prink
   UK: prɪŋk
  1. dress up to the nines
   USA: dre's ʌ'p tʌ· ðiː· naɪ'nz UK: dres ʌp tuː ðiː naɪnz
  1. doll oneself up
   USA: dɔ'l wʌ"nse'lf ʌ'p UK: dɔl wʌnself ʌp
kicsípi magátv
  1. schniegeln s.
   'ʃniːgəln 'ɛs
kicsípi magátv
Report or add missing word to a dictionary...