COVID-19 Fight
kiegyenlítésnoun
 1. telco
  1. trimming
   USA: trɪ'mɪ·ŋ UK: trɪmɪŋ
 2. econ
  1. settlement
   USA: se'tʌ·lmʌ·nt UK: setlmənt
  1. A számla kiegyenlítése 30 napon belül esedékes.
    1. Settlement of the invoice is due within 30 days.
  1. scaling
   USA: skeɪ'lɪ·ŋ UK: skeɪlɪŋ
  1. satisfaction
   USA: sæ"tʌ·sfæ'kʃʌ·n UK: sætɪsfækʃn
  1. return
   USA: riː·təː'n UK: rɪtəːn
 3. econ
  1. liquidation
   USA: lɪ"kwʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: lɪkwɪdeɪʃn
  1. levelling
   UK: levlɪŋ
  1. equalization
   USA: iː"kwʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: iːkwəlaɪzeɪʃn
  1. clearing
   USA: klɪ'rɪ·ŋ UK: klɪərɪŋ
  1. alignment
   USA: ʌ·laɪ'nmʌ·nt UK: əlaɪnmənt
  1. adjustment
   USA: ʌ·ʤʌ'stmʌ·nt UK: əʤʌstmənt
  1. acquitting
   USA: ʌ·kwɪ'tɪ·ŋ UK: əkwɪtɪŋ
  1. acquittance
   UK: əkwɪtns
 4. law
  1. acquittal
   USA: ʌ·kwɪ'tʌ·l UK: əkwɪtl
kiegyenlítési eljárásnoun
  1. clearing procedure
   USA: klɪ'rɪ·ŋ proʊ·siː'ʤəː· UK: klɪərɪŋ prəsiːʤər
Report or add missing word to a dictionary...