COVID-19 Fight
12 matches in 4 dictionaries. Details
kifordul a bele tőlev
kifordult a sarkábólexp
    1. be off the hinges
      USA: biː· ɔː'f ðiː· hɪ'nʤʌ·z UK: biː ɔf ðiː hɪnʤɪz
kifordulv
    1. verkehren s.
      fɛɐ'keːrən 'ɛs
kifordulásnoun
    1. e Wendung
      'vɛndʊŋ
      1. pluralForm:
      2. Wendungen
      1. genitiveForm:
      2. Wendung
kifordulundef
kifordul a sarkábólundef
kifordultundef
kifordultadj
  1. szem
    1. old svolto
kifordult szemnoun
kimered / kifordul a szemeundef
magából kifordultundef
    1. figurative sconvolto
kifordultundef
Report or add missing word to a dictionary...