COVID-19 Fight
14 matches in 7 dictionaries. Details
kihangsúlyozv
  1. informal underline
   USA: ʌ'ndəː·laɪ"n UK: ʌndəlaɪn
  1. set off
   USA: se't ɔː'f UK: set ɔf
  1. place emphasis on
   USA: pleɪ's e'mfʌ·sɪ"s ɔ'n UK: pleɪs emfəsɪs ɔn
  1. lay emphasis on
   USA: leɪ' e'mfʌ·sɪ"s ɔ'n UK: leɪ emfəsɪs ɔn
  1. highlight
   USA: haɪ'laɪ"t UK: haɪlaɪt
  1. heighten
   USA: haɪ'tʌ·n UK: haɪtn
  1. bring out
   USA: brɪ'ŋ aʊ't UK: brɪŋ aʊt
  1. bring into relief
   USA: brɪ'ŋ ɪ"ntʌ· riː·liː'f UK: brɪŋ ɪntuː rɪliːf
(ki)hangsúlyozásnoun
  1. accentuation
   UK: əksentʃʊeɪʃn
kihangsúlyozásnoun
  1. accentuation
   UK: əksentʃʊeɪʃn
kihangsúlyozottadj
  1. accentuated
   USA: æ·kse'ntʃʌ·weɪ"tʌ·d UK: əksentʃʊeɪtɪd
kihangsúlyozv
  1. markieren
   maɐ'kiːrən
(ki)hangsúlyozásnoun
  1. figurative e Betonung
   bə'toːnʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Betonungen
   1. genitiveForm:
   2. Betonung
kihangsúlyozv
  1. figurative détacher
kihangsúlyozundef
kihangsúlyozv
(ki)hangsúlyozundef
kihangsúlyozv
kihangsúlyozv
Report or add missing word to a dictionary...