23 matches in 5 dictionaries. Details
kihozv
  1. get out
   USA: gɪ't aʊ't UK: get aʊt
  1. bring out
   USA: brɪ'ŋ aʊ't UK: brɪŋ aʊt
kihozásexp
  1. getting out
   USA: gɪ'tɪ·ŋ aʊ't UK: getɪŋ aʊt
kihoz a sodrábólv
  1. upset
   USA: ʌ'pse"t UK: ʌpset
  1. ruffle
   USA: rʌ'fʌ·l UK: rʌfl
  1. disorientate
   UK: dɪsɔːrɪənteɪt
kihoz a sodrából vkitv
  1. take a rise out of sy
   USA: teɪ'k eɪ' raɪ'z aʊ't ʌ·v saɪ'
  1. rub sy the wrong way
   USA: rʌ'b saɪ' ðiː· rɔː'ŋ weɪ'
  1. get a rise out of sy
   USA: gɪ't eɪ' raɪ'z aʊ't ʌ·v saɪ'
kihozatalnoun
  1. yield
   USA: yiː'ld UK: jiːld
 1. ind
  1. turnout
   USA: təː'naʊ"t UK: təːnaʊt
  1. recovery
   USA: rɪ·kʌ'vəː·iː· UK: rɪkʌvəriː
  1. capacity
   USA: kʌ·pæ'sʌ·tiː· UK: kəpæsɪtiː
kihozv
kihozv
  1. figurative teljesítményt herausholen
kihozv
kihoz a sodrábólv
kihozatalnoun
 1. chem ind metallurgy
  1. e Ausbeute
   1. pluralForm:
   2. Ausbeuten
   1. genitiveForm:
   2. Ausbeute
kihozza a maximumot vmibõlexp
kihozv
  1. sortir
   avoir segédigével
kihozatalnoun
kihozundef
 1. börtönből stb.
 2. eredményt adatot stb.
  1. figurative ricavare
 3. eredményt adatot stb.
  1. figurative cavare
kihoz a sodrábólundef
kihozottadj
 1. eredmény, adat stb.
kihoz vkit a börtönbőlundef
kihoz/feltüntet vmilyennekundef
Report or add missing word to a dictionary...