54 matches in 7 dictionaries. Details
kiteszv
  1. subject
   USA: sʌ'bʤɪ·kt UK: səbʤekt
  1. set out
   USA: se't aʊ't UK: set aʊt
  1. run to
   USA: rʌ'n tʌ· UK: rʌn tuː
  1. put to
   USA: pʊ't tʌ· UK: pʊt tuː
  1. put through
   USA: pʊ't θruː' UK: pʊt θruː
  1. figurative put out
   USA: pʊ't aʊ't UK: pʊt aʊt
  1. expel
   USA: ɪ·kspe'l UK: ɪkspel
  1. display
   USA: dɪ"spleɪ' UK: dɪspleɪ
  1. come out
   USA: kʌ'm aʊ't UK: kʌm aʊt
  1. slang US can
   USA: kʌ·n UK: kæn
kitesz a naprav
  1. sun
   USA: sʌ'n UK: sʌn
kitesz az utcárav
  1. unhouse
   UK: ʌnhaʊs
kiteszi a szűrétv
  1. give the gate
   USA: gɪ'v ðiː· geɪ't UK: gɪv ðiː geɪt
kiteszi a szűrét (valakinek)v
  1. send packing
   USA: se'nd pæ'kɪ·ŋ UK: send pækɪŋ
kiteszi magátv
  1. incur
   USA: ɪ"nkəː' UK: ɪnkəːr
kiteszi magát a gyanúnakexp
  1. lay oneself open to suspicion
   USA: leɪ' wʌ"nse'lf oʊ'pʌ·n tʌ· sʌ·spɪ'ʃʌ·n UK: leɪ wʌnself oʊpən tuː səspɪʃn
kiteszi magát annak, hogyexp
  1. lay oneself to
   USA: leɪ' wʌ"nse'lf tʌ· UK: leɪ wʌnself tuː
kiteszi magát (veszélynek)v
  1. incur
   USA: ɪ"nkəː' UK: ɪnkəːr
kiteszi magát vminekv
  1. incur
   USA: ɪ"nkəː' UK: ɪnkəːr
kitesz magáértexp
  1. be on one's mettle
   USA: biː· ɔ'n wʌ'nz me'tʌ·l UK: biː ɔn wʌnz metl
kitesz/mutogatv
  1. expose
   USA: ɪ·kspoʊ'z UK: ɪkspoʊz
kitesz (összeget)v
  1. come to
   USA: kʌ'm tʌ· UK: kʌm tuː
kitesz vmennyitv
  1. total up to
   USA: toʊ'tʌ·l ʌ'p tʌ· UK: toʊtl ʌp tuː
  1. come out at
   USA: kʌ'm aʊ't æ't UK: kʌm aʊt ət
kitesz vminekv
  1. hold up
   USA: hoʊ'ld ʌ'p UK: hoʊld ʌp
időjárásnak kiteszv
  1. weather
   USA: we'ðəː· UK: weðər
szélnek kiteszv
  1. wind
   USA: wɪ'nd UK: wɪnd
vmennyit kiteszv
  1. run to
   USA: rʌ'n tʌ· UK: rʌn tuː
kiteszv
  1. összeg ausmachen
kiteszv
  1. összeg belaufen
Report or add missing word to a dictionary...