kiugrikv
  1. informal tumble out
   USA: tʌ'mbʌ·l aʊ't UK: tʌmbl aʊt
  1. stick out
   USA: stɪ'k aʊ't UK: stɪk aʊt
  1. figurative stand out
   USA: stæ'nd aʊ't UK: stænd aʊt
  1. spring out
   USA: spəː·ɪ'ŋ aʊ't UK: sprɪŋ aʊt
  1. protrude
   USA: proʊ·truː'd UK: prətruːd
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
  1. informal pop out
   USA: pɔ'p aʊ't UK: pɔp aʊt
  1. jut
   USA: ʤʌ't UK: ʤʌt
  1. bulge
   USA: bʌ'lʤ UK: bʌlʤ
  1. informal back out
   USA: bæ'k aʊ't UK: bæk aʊt
kiugrik (sarok)v
  1. hang over
   USA: hæ'ŋ oʊ'vəː· UK: hæŋ oʊvər
majd kiugrik a bőréből örömébenexp
  1. leap for joy
   USA: liː'p frəː· ʤɔɪ' UK: liːp fəː ʤɔɪ
örömében majd kiugrik a bőrébőlv
  1. jump for joy
   USA: ʤʌ'mp frəː· ʤɔɪ' UK: ʤʌmp fəː ʤɔɪ
bőréből majd kiugrik örömébenv
  1. jump for joy
   USA: ʤʌ'mp frəː· ʤɔɪ' UK: ʤʌmp fəː ʤɔɪ
Report or add missing word to a dictionary...