COVID-19 Fight
kizárv
  1. unfrock
   UK: ʌnfrɔk
 1. med
  1. strangulate
   USA: stræ'ŋgyʌ·leɪ"t UK: stræŋgjʊleɪt
  1. shut out
   USA: ʃʌ't aʊ't UK: ʃʌt aʊt
  1. rule out
   USA: ruː'l aʊ't UK: ruːl aʊt
  1. lock out
   USA: lɔ'k aʊ't UK: lɔk aʊt
  1. keep out
   USA: kiː'p aʊ't UK: kiːp aʊt
  1. foreclose
   USA: fɔː·rkloʊ'z UK: fɔːkloʊz
  1. expel
   USA: ɪ·kspe'l UK: ɪkspel
  1. exclude
   USA: ɪ·kskluː'd UK: ɪkskluːd
  1. except
   USA: ɪ·kse'pt UK: ɪksept
  1. disqualify
   USA: dɪ"skwɔ'lʌ·faɪ" UK: dɪskwɔlɪfaɪ
  1. disbar
   USA: dɪ"sbɔ'r UK: dɪsbɑ
  1. bolt out
   USA: boʊ'lt aʊ't UK: boʊlt aʊt
  1. blackball
   USA: blæ'kbɔː"l UK: blækbɔːl
  1. bar out
   USA: bɔ'r aʊ't UK: bɑr aʊt
kizár a játékbólv
  1. bowl out
   USA: boʊ'l aʊ't UK: boʊl aʊt
kizár (sort nyomdában)v
  1. justify
   USA: ʤʌ'stʌ·faɪ" UK: ʤʌstɪfaɪ
kizár vkit testületbőlv
  1. strike sy off the roll
   USA: straɪ'k saɪ' ɔː'f ðiː· roʊ'l
kizártadj
  1. impossible
   USA: ɪ"mpɔ'sʌ·bʌ·l UK: ɪmpɔsəbl
kizárt sérvexp
  1. strangulated hernia
   UK: stræŋgjʊleɪtɪd həːnɪə
kizárásnoun
  1. lock-out
   USA: lɔ'kaʊ"t UK: lɔkaʊt
  1. extrusion
   USA: ɪ·kstruː'ʒʌ·n UK: ɪkstruːʒn
  1. extruding
   USA: ɪ·kstruː'dɪ·ŋ UK: ɪkstruːdɪŋ
  1. expulsion
   USA: ɪ·kspʌ'lʃʌ·n UK: ɪkspʌlʃn
  1. exclusion
   USA: ɪ·kskluː'ʒʌ·n UK: ɪkskluːʒn
  1. excluding
   USA: ɪ·kskluː'dɪ·ŋ UK: ɪkskluːdɪŋ
 1. techn
  1. exception
   USA: ɪ·kse'pʃʌ·n UK: ɪksepʃn
  1. disqualification
   USA: dɪ"skwɔ"lʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: dɪskwɔlɪfɪkeɪʃn
  1. dismemberment
   USA: dɪ"sme'mbəː·mʌ·nt UK: dɪsmembəmənt
kizárás az örökségbőlnoun
  1. disinheritance
   UK: dɪsɪnherɪtəns
kizárásosadj
  1. exclusionary
   USA: ɪ·kskluː'ʒʌ·ne"riː·
kizárónoun
 1. print
  1. spacer
   USA: speɪ'səː· UK: speɪsər
kizáró 'vagy'exp
  1. exclusive or
   USA: ɪ·kskluː'sɪ·v əː· UK: ɪkskluːsɪv ɔːr
kizáródottadj
  1. strangulated
   UK: stræŋgjʊleɪtɪd
kizáródott sérvexp
  1. strangulated hernia
   UK: stræŋgjʊleɪtɪd həːnɪə
kizárólagadv
  1. solely
   USA: soʊ'lliː· UK: soʊliː
  1. alone
   USA: ʌ·loʊ'n UK: əloʊn
kizárólagosadj
  1. obligate
   USA: ɔ'blʌ·geɪ"t UK: ɔblɪgeɪt
  1. exclusive
   USA: ɪ·kskluː'sɪ·v UK: ɪkskluːsɪv
kizárólagos forgalmazóexp
  1. exclusive distributor
   USA: ɪ·kskluː'sɪ·v dɪ"strɪ'byʌ·təː· UK: ɪkskluːsɪv dɪstrɪbjuːtər
kizárólagos jogot gyakorolv
  1. slang informal US sew up
   USA: soʊ' ʌ'p UK: soʊ ʌp
kizárólagos képviselnoun
  1. stockist
   UK: stɔkɪst
kizárólagos képviselőnoun
  1. sole agent
   USA: soʊ'l eɪ'ʤʌ·nt UK: soʊl eɪʤənt
kizárólagos területnoun
  1. preserve
   USA: priː·zəː'v UK: prɪzəːv
Report or add missing word to a dictionary...