COVID-19 Fight
4 matches in 4 dictionaries. Details
korlátolt felelősségű társaságnoun
  1. limited liability company
   USA: lɪ'mʌ·tʌ·d laɪ"ʌ·bɪ'lʌ·tiː· kʌ'mpʌ·niː· UK: lɪmɪtɪd laɪəbɪlɪtiː kʌmpəniː
  1. limited company
   USA: lɪ'mʌ·tʌ·d kʌ'mpʌ·niː· UK: lɪmɪtɪd kʌmpəniː
  1. corporation
   USA: kɔː"rpəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kɔːpəreɪʃn
korlátolt felelősségű társaságundef
korlátolt felelősségű társaságnoun
korlátolt felelősségű társaság
Report or add missing word to a dictionary...