COVID-19 Fight
15 matches in 6 dictionaries. Details
kuncogexp
  1. laugh to oneself
   USA: læ'f tʌ· wʌ"nse'lf UK: lɑf tuː wʌnself
kuncogv
  1. titter
   USA: tɪ'təː· UK: tɪtər
  1. snigger
   UK: snɪgər
  1. snicker
   USA: snɪ'kəː· UK: snɪkər
  1. chuckle
   USA: tʃʌ'kʌ·l UK: tʃʌkl
  1. chortle
   USA: tʃɔː'rtʌ·l UK: tʃɔːtl
kuncogásnoun
  1. titter
   USA: tɪ'təː· UK: tɪtər
  1. snigger
   UK: snɪgər
  1. snicker
   USA: snɪ'kəː· UK: snɪkər
  1. giggle
   USA: gɪ'gʌ·l UK: gɪgl
  1. chuckle
   USA: tʃʌ'kʌ·l UK: tʃʌkl
  1. chortle
   USA: tʃɔː'rtʌ·l UK: tʃɔːtl
kuncogás hangjav
kuncogónoun
  1. chuckling
   USA: tʃʌ'klɪ·ŋ UK: tʃʌklɪŋ
kuncogv
  1. kichern
   'kɪçɐn
kuncogundef
kuncogóadj
kuncogundef
  1. nevet/kuncog a bajusza alatt
    1. -ива се под мустак
kuncogásundef
kuncogni/vihogni kezdundef
kuncogv
Report or add missing word to a dictionary...