COVID-19 Fight
37 matches in 7 dictionaries. Details
lógóadj
  1. skulking
   UK: skʌlkɪŋ
  1. skulk
   USA: skʌ'lk UK: skʌlk
  1. informal old scallywag
   UK: skælɪwæg
  1. sagging
   USA: sæ'gɪ·ŋ UK: sægɪŋ
  1. pendulous
   USA: pe'nʤʌ·lʌ·s UK: pendjʊləs
  1. pendent
   UK: pendənt
  1. floppy
   USA: flɔ'piː· UK: flɔpiː
  1. dangling
   USA: dæ'ŋglɪ·ŋ UK: dæŋglɪŋ
  1. aerial
   USA: e'riː·ʌ·l UK: eərɪəl
lógó állúadj
  1. chap-fallen
   UK: tʃæpfɔːlən
lógó, függőnoun
  1. hanging
   USA: hæ'ŋgɪ·ŋ UK: hæŋɪŋ
lógó fülűadj
lógó orral távozottexp
  1. he went off with a flea in his ear
   USA: hiː' we'nt ɔː'f wʌ·ð eɪ' fliː' ɪ'n hʌ·z iː'r UK: hiː went ɔf wɪð eɪ fliː ɪn hɪz ɪər
lógósnoun/adj
  1. truant
   USA: truː'ʌ·nt UK: truːənt
  1. slacker
   USA: slæ'kəː· UK: slækər
  1. skulk
   USA: skʌ'lk UK: skʌlk
  1. skiver
   USA: skaɪ'vəː· UK: skaɪvə
  1. shirker
   UK: ʃəːkər
  1. slang quitter
   USA: kwɪ'təː· UK: kwɪtər
  1. malingerer
   UK: məlɪŋgərər
  1. bum
   USA: bʌ'm UK: bʌm
lógós lónoun
  1. tracer
   USA: treɪ'səː· UK: treɪsər
lógó szárnynoun
  1. lap
   USA: læ'p UK: læp
kimerültségtől lógó nyelvűadj
  1. exhausted
   USA: ɪ·gzɔː'stʌ·d UK: ɪgzɔːstɪd
iskolakerülö, lógósnoun/adj
  1. truant
   USA: truː'ʌ·nt UK: truːənt
kocsányon lógó szemexp
  1. bulging eyes
   USA: bʌ'lʤɪ·ŋ aɪ'z UK: bʌlʤɪŋ aɪz
kötél szabadon lógó végeexp
  1. tag end of the rope
   USA: tæ'g e'nd ʌ·v ðiː· roʊ'p UK: tæg end ɔv ðiː roʊp
  1. loose end of rope
   USA: luː's e'nd ʌ·v roʊ'p UK: luːs end ɔv roʊp
lógósnoun
  1. r Drückeberger
   1. pluralForm:
   2. Drückeberger
   1. genitiveForm:
   2. Drückebergers
(csõ)karima, perem, öv, ferde száj, lógó ajakexp
  1. der Flansch
   'deːɐ 'flanʃ
lógóadj
lógósnoun
 1. segédszolgálatos v. fölmentett katona háborúban
  1. m embusqué
   informal
lógósnoun
 1. informal
lógósnoun
 1. katona
  1. m tire-au-flanc
   informal
lógóundef
lógóadj
Report or add missing word to a dictionary...