COVID-19 Fight
93 matches in 9 dictionaries. Details
lógv
  1. swing the lead
   USA: swɪ'ŋ ðiː· liː'd UK: swɪŋ ðiː liːd
  1. informal skulk
   USA: skʌ'lk UK: skʌlk
  1. scrimshank
   UK: skrɪmʃæŋk
  1. loaf
   USA: loʊ'f UK: loʊf
  1. hang
   USA: hæ'ŋ UK: hæŋ
  1. hang on
   USA: hæ'ŋ ɔ'n UK: hæŋ ɔn
lógv
  1. hang
   USA: hæ'ŋ UK: hæŋ
  1. dangle
   USA: dæ'ŋgʌ·l UK: dæŋgl
lógásnoun
  1. zoot, -ed
   UK: zuːt ed
  1. suspension
   USA: sʌ·spe'nʃʌ·n UK: səspenʃn
  1. skulking
   UK: skʌlkɪŋ
  1. informal play
   USA: pleɪ' UK: pleɪ
  1. informal cut
   USA: kʌ't UK: kʌt
  1. absenteeism
   USA: æ"bsʌ·ntiː'ɪ"zʌ·m UK: æbsəntiːɪzəm
lógás, iskolakerülés,csavargásnoun
  1. truancy
   USA: truː'ʌ·nsiː· UK: truːənsiː
lóg az iskolábólv
  1. play truant
   USA: pleɪ' truː'ʌ·nt UK: pleɪ truːənt
  1. play the wag
   USA: pleɪ' ðiː· wæ'g UK: pleɪ ðiː wæg
lógóadj
  1. skulking
   UK: skʌlkɪŋ
  1. skulk
   USA: skʌ'lk UK: skʌlk
  1. informal old scallywag
   UK: skælɪwæg
  1. sagging
   USA: sæ'gɪ·ŋ UK: sægɪŋ
  1. pendulous
   USA: pe'nʤʌ·lʌ·s UK: pendjʊləs
  1. pendent
   UK: pendənt
  1. floppy
   USA: flɔ'piː· UK: flɔpiː
  1. dangling
   USA: dæ'ŋglɪ·ŋ UK: dæŋglɪŋ
  1. aerial
   USA: e'riː·ʌ·l UK: eərɪəl
lógó állúadj
  1. chap-fallen
   UK: tʃæpfɔːlən
lógó, függőnoun
  1. hanging
   USA: hæ'ŋgɪ·ŋ UK: hæŋɪŋ
lógó fülűadj
lógó orral távozottexp
  1. he went off with a flea in his ear
   USA: hiː' we'nt ɔː'f wʌ·ð eɪ' fliː' ɪ'n hʌ·z iː'r UK: hiː went ɔf wɪð eɪ fliː ɪn hɪz ɪər
lógósnoun/adj
  1. truant
   USA: truː'ʌ·nt UK: truːənt
  1. slacker
   USA: slæ'kəː· UK: slækər
  1. skulk
   USA: skʌ'lk UK: skʌlk
  1. skiver
   USA: skaɪ'vəː· UK: skaɪvə
  1. shirker
   UK: ʃəːkər
  1. slang quitter
   USA: kwɪ'təː· UK: kwɪtər
  1. malingerer
   UK: məlɪŋgərər
  1. bum
   USA: bʌ'm UK: bʌm
lógós lónoun
  1. tracer
   USA: treɪ'səː· UK: treɪsər
lógó szárnynoun
  1. lap
   USA: læ'p UK: læp
akaszt; lógexp
  1. hang , hung , hung
   USA: hæ'ŋ hʌ'ŋ hʌ'ŋ UK: hæŋ hʌŋ hʌŋ
füzéralakban lógv
  1. festoon
   USA: fe"stuː'n UK: festuːn
levegőben lógexp
  1. it's in the air
   USA: ʌ·ts ɪ'n ðiː· e'r UK: ɪts ɪn ðiː eər
rongyokban lógv
  1. hang in ribbons
   USA: hæ'ŋ ɪ'n rɪ'bʌ·nz UK: hæŋ ɪn rɪbənz
vmi lóg a levegőbenexp
rendszeres lógásnoun
  1. absenteeism
   USA: æ"bsʌ·ntiː'ɪ"zʌ·m UK: æbsəntiːɪzəm
óráról lóg/elbliccel egy órátexp
  1. cut a class
   USA: kʌ't eɪ' klæ's UK: kʌt eɪ klɑs
Report or add missing word to a dictionary...