COVID-19 Fight
151 matches in 9 dictionaries. Details
lakónoun
  1. tenant
   USA: te'nʌ·nt UK: tenənt
  1. roomer
   UK: ruːmər
  1. resident
   USA: re'zʌ·dʌ·nt UK: rezɪdənt
  1. occupant
   USA: ɔ'kyʌ·pʌ·nt UK: ɔkjʊpənt
  1. inhabitant
   USA: ɪ"nhæ'bʌ·tʌ·nt UK: ɪnhæbɪtənt
  1. literary denizen
   USA: de'nʌ·zʌ·n UK: denɪzn
lakó-adj
  1. residential
   USA: re"zʌ·de'ntʃʌ·l UK: rezɪdenʃl
lakóautónoun
  1. recreational vehicle
   USA: re"kriː·eɪ'ʃʌ·nʌ·l viː'ɪ·kʌ·l UK: rekrɪeɪʃnəl viːɪkl
  1. motor home
   USA: moʊ'təː· hoʊ'm UK: moʊtər hoʊm
  1. motor caravan
   USA: moʊ'təː· kæ'rʌ·væ"n UK: moʊtər kærəvæn
  1. mobile home
   USA: moʊ'bʌ·l hoʊ'm UK: moʊbaɪl hoʊm
  1. camper
   USA: kæ'mpəː· UK: kæmpər
lakóháznoun
  1. house
   USA: haʊ's UK: haʊz
  1. dwelling-house
   UK: dwelɪŋhaʊz
lakóházépítő szövetkezetnoun
  1. building society
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ sʌ·saɪ'ʌ·tiː· UK: bɪldɪŋ səsaɪətiː
  1. building and loan association
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ ʌ·nd loʊ'n ʌ·soʊ"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: bɪldɪŋ ənd loʊn əsoʊsɪeɪʃn
lakóház telkenoun
lakóháztömbnoun
  1. mansions
   USA: mæ'ntʃʌ·nz UK: mænʃnz
lakóház udvaranoun
lakóhelynoun
  1. scientific station
   USA: steɪ'ʃʌ·n UK: steɪʃn
  1. residence
   USA: re'zʌ·dʌ·ns UK: rezɪdəns
  1. living quarters
   USA: lɪ'vɪ·ŋ kwɔː'rtəː·z UK: lɪvɪŋ kwɔːtəz
  1. house
   USA: haʊ's UK: haʊz
  1. habitation
   USA: hæ"bʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: hæbɪteɪʃn
  1. dwelling
   USA: dwe'lɪ·ŋ UK: dwelɪŋ
  1. abode
   USA: ʌ·boʊ'd UK: əboʊd
lak(ó)helynoun
  1. abode
   USA: ʌ·boʊ'd UK: əboʊd
lakókocsinoun
  1. US trailer
   USA: treɪ'ləː· UK: treɪlər
  1. mobile home
   USA: moʊ'bʌ·l hoʊ'm UK: moʊbaɪl hoʊm
lakókocsis utazásnoun
  1. caravanning
   UK: kærəvænɪŋ
lakókocsitábornoun
  1. caravan site
   USA: kæ'rʌ·væ"n saɪ't UK: kærəvæn saɪt
lakókocsizónoun
lakónegyednoun
  1. residential section
   USA: re"zʌ·de'ntʃʌ·l se'kʃʌ·n UK: rezɪdenʃl sekʃn
  1. residential area
   USA: re"zʌ·de'ntʃʌ·l e'riː·ʌ· UK: rezɪdenʃl eərɪə
lakóparknoun
  1. subdivision
   USA: sʌ'bdɪ·vɪ"ʒʌ·n UK: sʌbdɪvɪʒn
lakópavilonnoun
  1. dormitory
   USA: dɔː'rmʌ·tɔː"riː· UK: dɔːmɪtriː
  1. dorm
   USA: dɔː'rm
lakótársnoun
  1. roommate
   USA: ruː'meɪ"t UK: ruːmmeɪt
  1. room-mate
   USA: ruː'meɪ"t UK: ruːmmeɪt
  1. chamber fellow
   USA: tʃeɪ'mbəː· fe'loʊ· UK: tʃeɪmbər feloʊ
lakótelepnoun
  1. warren
   USA: wɔː'rʌ·n UK: wɔrən
  1. residential district
   USA: re"zʌ·de'ntʃʌ·l dɪ'strɪ"kt UK: rezɪdenʃl dɪstrɪkt
  1. residential area
   USA: re"zʌ·de'ntʃʌ·l e'riː·ʌ· UK: rezɪdenʃl eərɪə
  1. new estate
   USA: nyuː' ʌ·steɪ't UK: njuː ɪsteɪt
  1. housing project
   USA: haʊ'zɪ·ŋ prʌ·ʤe'kt UK: haʊzɪŋ prɔʤekt
  1. housing estate
   USA: haʊ'zɪ·ŋ ʌ·steɪ't UK: haʊzɪŋ ɪsteɪt
  1. council estate
   USA: kaʊ'nsʌ·l ʌ·steɪ't UK: kaʊnsl ɪsteɪt
  1. building estate
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ ʌ·steɪ't UK: bɪldɪŋ ɪsteɪt
lakótelepi bérháznoun
Report or add missing word to a dictionary...