65 matches in 9 dictionaries. Details
lassanadv
  1. tardily
   UK: tɑdɪliː
  1. slowly
   USA: sloʊ'liː· UK: sloʊliː
  1. slow
   USA: sloʊ' UK: sloʊ
  1. slack
   USA: slæ'k UK: slæk
  1. leisurely
   USA: liː'zəː·liː· UK: leʒəliː
  1. easy
   USA: iː'ziː· UK: iːziː
  1. at a slow pace
   USA: æ't eɪ' sloʊ' peɪ's UK: ət eɪ sloʊ peɪsiː
  1. adagio
   USA: ʌ·dɔ'ʒiː·oʊ" UK: ədɑʤiːoʊ
lassan a testtel!exp
  1. take it easy!
   USA: teɪ'k ʌ·t iː'ziː· UK: teɪk ɪt iːziː
  1. steady!
   USA: ste'diː· UK: stediː
  1. pipe down!
   USA: paɪ'p daʊ'n UK: paɪp daʊn
  1. draw up it mild!
   USA: drɔː' ʌ'p ʌ·t maɪ'ld UK: drɔː ʌp ɪt maɪld
  1. draw it mild!
   USA: drɔː' ʌ·t maɪ'ld UK: drɔː ɪt maɪld
lassan a testtelexp
  1. not so fast!
   USA: nɔ't soʊ' fæ'st UK: nɔt soʊ fɑst
lassan csinál meg vmitv
lassan csinál vmitv
lassan égőadj
(lassan) elszállingóznakexp
  1. drop off on by one
   USA: drɔ'p ɔː'f ɔ'n baɪ' hwʌ'n UK: drɔp ɔf ɔn baɪ wʌn
lassan eltávozikexp
lassan érlelődikv
  1. informal simmer
   USA: sɪ'məː· UK: sɪmər
lassan evezv
  1. paddle
   USA: pæ'dʌ·l UK: pædl
lassan hajtsexp
  1. drive slowly
   USA: draɪ'v sloʊ'liː· UK: draɪv sloʊliː
lassan haladv
  1. inch
   USA: ɪ'ntʃ UK: ɪntʃ
lassan járj tovább érszexp
  1. more haste less speed
   USA: mɔː'r heɪ'st le's spiː'd UK: mɔːr heɪst les spiːd
lassankéntexp
  1. bit by bit
   USA: bɪ't baɪ' bɪ't UK: bɪt baɪ bɪt
lassan kifogyv
  1. peter out
   USA: piː'təː· aʊ't UK: piːtər aʊt
lassan kifogy/kimerülv
  1. peter out
   USA: piː'təː· aʊ't UK: piːtər aʊt
lassan lecsengőexp
  1. long range dependence
   USA: lɔː'ŋ reɪ'nʤ dʌ·pe'ndʌ·ns UK: lɔŋ reɪnʤ dɪpendəns
lassan lépegetveexp
  1. at a saunter
   USA: æ't eɪ' sɔː'ntəː· UK: ət eɪ sɔːntər
lassan megyv
  1. pace
   USA: peɪ's UK: peɪsiː
lassan ölő méregexp
  1. slow poison
   USA: sloʊ' pɔɪ'zʌ·n UK: sloʊ pɔɪzn
Report or add missing word to a dictionary...