lay down a keelv USA: leɪ' daʊ'n eɪ' kiː'l UK: leɪ daʊn eɪ kiːl
lay down armsv USA: leɪ' daʊ'n ɔ'rmz UK: leɪ daʊn ɑmz
lay down conditions to syv USA: leɪ' daʊ'n kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz tʌ· saɪ'
lay down one's lifeexp USA: leɪ' daʊ'n wʌ'nz laɪ'f UK: leɪ daʊn wʌnz laɪf
i'll lay me downexp USA: ɪ'l leɪ' miː' daʊ'n UK: ɪl leɪ miː daʊn
lay oneself downexp USA: leɪ' wʌ"nse'lf daʊ'n UK: leɪ wʌnself daʊn
Report or add missing word to a dictionary...