180 matches in 12 dictionaries.
lead the wayexp USA: liː'd ðiː· weɪ' UK: liːd ðiː weɪ
lead throughtexp
lead timenoun USA: liː'd taɪ'm UK: liːd taɪm
lead to sgv
lead upv trans v USA: liː'd ʌ'p UK: liːd ʌp
lead upv intrans v USA: liː'd ʌ'p UK: liːd ʌp
lead up the garden pathv USA: liː'd ʌ'p ðiː· gɔ'rdʌ·n pæ'θ UK: liːd ʌp ðiː gɑdn pɑθ
lead up tov USA: liː'd ʌ'p tʌ· UK: liːd ʌp tuː
lead violinnoun USA: liː'd vaɪ·ʌ·lɪ'n UK: liːd vaɪəlɪn
extension leadexp USA: ɪ·kste'nʃʌ·n liː'd UK: ɪkstenʃn liːd
jump leadnoun USA: ʤʌ'mp liː'd UK: ʤʌmp liːd
red leadexp USA: re'd liː'd UK: red liːd
white leadexp USA: hwaɪ't liː'd UK: waɪt liːd
floor leadernoun USA: flɔː'r liː'dəː· UK: flɔːr liːdər
opinion leadernoun USA: ʌ·pɪ'nyʌ·n liː'dəː· UK: əpɪnɪən liːdər
opinion leaderexp USA: ʌ·pɪ'nyʌ·n liː'dəː· UK: əpɪnɪən liːdər
party leadernoun USA: pɔ'rtiː· liː'dəː· UK: pɑtiː liːdər
platoon leaderexp USA: plʌ·tuː'n liː'dəː· UK: plətuːn liːdər
religious leadernoun USA: riː·lɪ'ʤʌ·s liː'dəː· UK: rɪlɪʤəs liːdər
Report or add missing word to a dictionary...