COVID-19 Fight
11 matches in 4 dictionaries. Details
lecsúszottadj
  1. sunk
   USA: sʌ'ŋk UK: sʌŋk
  1. down and out
   USA: daʊ'n ʌ·nd aʊ't UK: daʊn ənd aʊt
  1. informal Aus bung
   USA: bʌ'ŋ UK: bʌŋ
  1. be down
   USA: biː· daʊ'n UK: biː daʊn
lecsúszott emberexp
  1. deadbeat
   USA: de'dbiː"t UK: dedbiːt
  1. back number
   USA: bæ'k nʌ'mbəː· UK: bæk nʌmbər
lecsúszott/valaha jobb napokat látottexp
  1. he has come down
   USA: hiː' hʌ·z kʌ'm daʊ'n UK: hiː hæz kʌm daʊn
igen lecsúszottexp
  1. he has came down in the world
   USA: hiː' hʌ·z keɪ'm daʊ'n ɪ'n ðiː· wəː'ld UK: hiː hæz keɪm daʊn ɪn ðiː wəːld
ő egy lecsúszott emberexp
lecsúszottundef
  1. figurative spiantato
  1. figurative old dicaduto
  1. figurative declassato
  1. figurative decaduto
lecsúszottadj
 1. társadalmilag
  1. figurative marginale
lecsúszott alaknoun
nagyon lecsúszottundef
 1. anyagilag
lecsúszott egyénundef
lecsúszottadj
Report or add missing word to a dictionary...