COVID-19 Fight
101 matches in 9 dictionaries. Details
lefogv
 1. sports
  1. pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
  1. slang nab
   USA: næ'b UK: næb
  1. keep down
   USA: kiː'p daʊ'n UK: kiːp daʊn
  1. hold down
   USA: hoʊ'ld daʊ'n UK: hoʊld daʊn
  1. informal clamp
   USA: klæ'mp UK: klæmp
 2. law
  1. arrest
   USA: əː·e'st UK: ərest
  1. apprehend
   USA: æ"prʌ·he'nd UK: æprɪhend
lefogásnoun
  1. clinch
   USA: klɪ'ntʃ UK: klɪntʃ
lefoglalnoun
  1. book
   USA: bʊ'k UK: bʊk
(le)foglalv
  1. allocates
   USA: æ'lʌ·keɪ"ts UK: æləkeɪts
lefoglalv
  1. sequestrate
   UK: sɪkwestreɪt
 1. law
  1. sequester
   USA: sɪ·kwe'stəː· UK: sɪkwestər
 2. law
  1. seize
   USA: siː'z UK: siːz
  1. secure
   USA: sɪ·kyʊ'r UK: sɪkjʊər
  1. reserve
   USA: riː·zəː'v UK: rɪzəːv
  1. A csapat két tartalékjátékost is hozott arra az esetre, ha valaki lesérül.
    1. The team brought two reserves in case anybody was injured.
  2. Nagy-Britannia legnagyobb természetvédelmi területe minden bizonnyal a Tóvidék.
    1. The biggest nature reserve in Great Britain is probably the Lake District.
  3. Már lefoglaltam a szobát a hotelben.
    1. I have already reserved a room at the hotel.
  1. prize
   USA: praɪ'z UK: praɪz
  1. occupy
   USA: ɔ'kyʌ·paɪ" UK: ɔkjʊpaɪ
 3. law
  1. levy
   USA: liː'viː· UK: leviː
  1. keep sy busy
   USA: kiː'p saɪ' bɪ'ziː·
 4. law
  1. impound
   USA: ɪ"mpaʊ'nd UK: ɪmpaʊnd
  1. grab
   USA: græ'b UK: græb
  1. engross
   USA: ʌ·ngroʊ's UK: ɪngroʊs
  1. engage
   USA: e·ngeɪ'ʤ UK: ɪngeɪʤ
  1. Azért jött csak, hogy nekünk a szobákat lefoglalja.
    1. He came only to engage rooms for us.
  1. embargo
   USA: e·mbɔ'rgoʊ· UK: ɪmbɑgoʊ
  1. distress
   USA: dɪ"stre's UK: dɪstres
  1. confiscate
   USA: kɔ'nfʌ·skeɪ"t UK: kɔnfɪskeɪt
 5. law
  1. attach
   USA: ʌ·tæ'tʃ UK: ətætʃ
  1. arrest
   USA: əː·e'st UK: ərest
lefoglalásnoun
 1. law
  1. seizure
   USA: siː'ʒəː· UK: siːʒər
 2. mil
  1. prize
   USA: praɪ'z UK: praɪz
  1. poundage
   USA: paʊ'ndɪ·ʤ UK: paʊndɪʤ
  1. levy
   USA: liː'viː· UK: leviː
  1. impoundment
   USA: ɪ"mpaʊ'ndmʌ·nt
  1. embargo
   USA: e·mbɔ'rgoʊ· UK: ɪmbɑgoʊ
  1. confiscation
   USA: kɔ"nfʌ·skeɪ'ʃʌ·n UK: kɔnfɪskeɪʃn
  1. attachment
   USA: ʌ·tæ'tʃmʌ·nt UK: ətætʃmənt
 3. law
  1. arrest
   USA: əː·e'st UK: ərest
lefoglalási hibaexp
  1. allocation error
   USA: æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n e'rəː· UK: æləkeɪʃn erər
lefoglalniexp
  1. book in advance
   USA: bʊ'k ɪ'n ʌ·dvæ'ns UK: bʊk ɪn ədvɑns
lefoglalni egy helyetexp
  1. book a seat
   USA: bʊ'k eɪ' siː't UK: bʊk eɪ siːt
lefoglalózv
  1. earnest
   USA: əː'nʌ·st UK: əːnɪst
(le)foglaltv
  1. allocated
   USA: æ'lʌ·keɪ"tʌ·d UK: æləkeɪtɪd
lefoglaltadj
 1. law
  1. distressed
   USA: dɪ"stre'st UK: dɪstrest
  1. booked
   USA: bʊ'kt UK: bʊkt
lefoglalt árunoun
 1. law
  1. seizure
   USA: siː'ʒəː· UK: siːʒər
lefoglalt helynoun
  1. US reservation
   USA: re"zəː·veɪ'ʃʌ·n UK: rezəveɪʃn
lefogyv
  1. lose weight
   USA: luː'z weɪ't UK: luːz weɪt
  1. lose flesh
   USA: luː'z fle'ʃ UK: luːz fleʃ
lefogyasztv
  1. emaciate
   USA: ʌ·meɪ'ʃiː·eɪ"t UK: ɪmeɪʃɪeɪt
  1. bring down
   USA: brɪ'ŋ daʊ'n UK: brɪŋ daʊn
lefogyottadj
  1. lean
   USA: liː'n UK: liːn
bombázással lefogv
 1. mil
  1. US interdict
   USA: ɪ'ntəː·dɪ"kt UK: ɪntədɪkt
helyet (le)foglalexp
  1. make a reservation
   USA: meɪ'k eɪ' re"zəː·veɪ'ʃʌ·n UK: meɪk eɪ rezəveɪʃn
leköt, lefoglalv
  1. engage
   USA: e·ngeɪ'ʤ UK: ɪngeɪʤ
Report or add missing word to a dictionary...