COVID-19 Fight
78 matches in 9 dictionaries. Details
legyőzv
  1. zap
   USA: zæ'p UK: zæp
  1. worst
   USA: wəː'st UK: wəːst
  1. win through
   USA: wɪ'n θruː' UK: wɪn θruː
 1. sports
  1. informal whop
   UK: wɔp
  1. informal US whip
   USA: hwɪ'p UK: wɪp
  1. vanquish
   USA: væ'ŋkwɪ·ʃ UK: væŋkwɪʃ
  1. trounce
   USA: traʊ'ns UK: traʊns
  1. tide over
   USA: taɪ'd oʊ'vəː· UK: taɪd oʊvər
  1. thrash
   USA: θræ'ʃ UK: θræʃ
  1. take on
   USA: teɪ'k ɔ'n UK: teɪk ɔn
  1. surmount
   USA: səː·maʊ'nt UK: səmaʊnt
  1. subjugate
   USA: sʌ'bʤʌ·geɪ"t UK: sʌbʤʊgeɪt
  1. subject
   USA: sʌ'bʤɪ·kt UK: səbʤekt
  1. subdue
   USA: sʌ·bduː' UK: səbdjuː
  1. rout
   UK: raʊt
  1. slang US put over
   USA: pʊ't oʊ'vəː· UK: pʊt oʊvər
  1. put down
   USA: pʊ't daʊ'n UK: pʊt daʊn
  1. plow under
   USA: plaʊ' ʌ'ndəː·
  1. plough under
   USA: ploʊ' ʌ'ndəː· UK: plaʊ ʌndər
  1. pip
   USA: pɪ'p UK: pɪp
  1. figurative overwhelm
   USA: oʊ"vəː·hwe'lm UK: oʊvəwelm
  1. overthrow, -threw, -thrown
   USA: oʊ'vəː·θroʊ" θruː' θroʊ'n UK: oʊvəθroʊ θruː θroʊn
  1. overtake, -took, -taken
   USA: oʊ'vəː·teɪ"k tʊ'k teɪ'kʌ·n UK: oʊvəteɪk tʊk teɪkən
  1. overpower
   USA: oʊ"vəː·paʊ'əː· UK: oʊvəpaʊər
  1. overmaster
   UK: oʊvəmɑstər
  1. overcome
   USA: oʊ'vəː·kʌ"m UK: oʊvəkʌm
  1. overcome, -came, -come
   USA: oʊ'vəː·kʌ"m keɪ'm kʌ'm UK: oʊvəkʌm keɪm kʌm
  1. overbear
   UK: oʊvəbeər
  1. overbear, -bore, -borne
   UK: oʊvəbeər bɔːr bɔːn
  1. outplay
   UK: aʊtpleɪ
  1. outface
   UK: aʊtfeɪs
  1. informal negotiate
   USA: nʌ·goʊ'ʃiː·eɪ"t UK: nɪgoʊʃɪeɪt
  1. informal lick
   USA: lɪ'k UK: lɪk
  1. get over
   USA: gɪ't oʊ'vəː· UK: get oʊvər
  1. figurative floor
   USA: flɔː'r UK: flɔːr
  1. flog
   USA: flɔ'g UK: flɔg
  1. down
   USA: daʊ'n UK: daʊn
  1. defeat
   USA: dʌ·fiː't UK: dɪfiːt
  1. conquer
   USA: kɔ'ŋkəː· UK: kɔŋkər
  1. combat
   USA: kʌ·mbæ't UK: kɔmbæt
 2. informal
  1. bowl out
   USA: boʊ'l aʊ't UK: boʊl aʊt
  1. beat
   USA: biː't UK: biːt
  1. Magyarország 6-3-ra legyőzte Angliát 1956-ban.
    1. Hungary beat England by 6-3 in 1956.
  1. bear down
   USA: be'r daʊ'n UK: beər daʊn
legyőzésnoun
 1. sports
  1. informal whopping
   USA: hwɔ'pɪ·ŋ UK: wɔpɪŋ
  1. thrashing
   USA: θræ'ʃɪ·ŋ UK: θræʃɪŋ
  1. conquest
   USA: kɔ'ŋkwe·st UK: kɔŋkwest
legyőz és végleg elintézv
  1. slang plough under
   USA: ploʊ' ʌ'ndəː· UK: plaʊ ʌndər
legyőzetésnoun
  1. discomfiture
   UK: dɪskʌmfɪtʃər
legyőzhetetlenadj
  1. figurative untameable
  1. unconquerable
   UK: ʌnkɔŋkərəbl
  1. unbeatable
   USA: ʌ"nbiː'tʌ·bʌ·l UK: ʌnbiːtəbl
  1. invincible
   USA: ɪ"nvɪ'nsʌ·bʌ·l UK: ɪnvɪnsəbl
  1. insuperable
   UK: ɪnsjuːprəbl
  1. impugnable
   UK: ɪmpjuːneɪbl
  1. impregnable
   USA: ɪ"mpre'gnʌ·bʌ·l UK: ɪmpregnəbl
legyőzhetetlenségnoun
  1. invincibility
   USA: ɪ"nvɪ"nsʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: ɪnvɪnsəbɪlɪtiː
legyőzhetőadj
  1. vincible
   UK: vɪnsəbl
  1. vanquishable
   UK: væŋkwɪʃəbl
  1. superable
   UK: sjuːpərəbl
  1. negotiable
   USA: nʌ·goʊ'ʃʌ·bʌ·l UK: nɪgoʊʃjəbl
legyőzöttadj
  1. vanquished
   USA: væ'ŋkwɪ·ʃt UK: væŋkwɪʃt
  1. subdued
   USA: sʌ·bduː'd UK: səbdjuːd
  1. overcame
   USA: oʊ'vəː·keɪ'm UK: oʊvəkeɪm
  1. overborne
   UK: oʊvəbɔːn
  1. overbore
   UK: oʊvəbɔːr
  1. loser
   USA: luː'zəː· UK: luːzər
  1. discomfited
   UK: dɪskʌmfɪtɪd
  1. beleaguered
   USA: bʌ·liː'gəː·d UK: bɪliːgəd
  1. beaten
   USA: biː'tʌ·n UK: biːtn
  1. beat
   USA: biː't UK: biːt
legyőz, urrá lesz valaminv
  1. overcomes
   USA: oʊ'vəː·kʌ"mz UK: oʊvəkʌmz
legyőz vkitv
  1. knock sy off his perch
   USA: nɔ'k saɪ' ɔː'f hʌ·z pəː'tʃ
  1. get the best of sy
   USA: gɪ't ðiː· be'st ʌ·v saɪ'
  1. be a match for sy
   USA: biː· eɪ' mæ'tʃ frəː· saɪ'
fölényesen legyőzv
  1. wallop
   USA: wɔ'lʌ·p UK: wɔləp
kiüt, legyőzv
  1. clobber
   USA: klɔ'bəː· UK: klɔbər
leküzd, legyőz (nehézséget)exp
legyőzv
legyőzhetetlenadj
  1. unschlagbar
   'ʊnʃlaːkbaːɐ
legyőzv
 1. (átv is)
legyőzv
  1. versenyben vaincre
legyőzv
 1. sports
 2. sports
  1. informal rouler
  1. figurative franchir
 3. sports
  1. figurative asservir
 4. sports
legyőzhetetlenadj
legyőzhetetlenadj
 1. akadályról
Report or add missing word to a dictionary...