21 matches in 8 dictionaries. Details
lenyelnoun
  1. swallow
   USA: swɔ'loʊ· UK: swɔloʊ
  1. ingestion
   USA: ɪ"nʤe'stʃʌ·n UK: ɪnʤestʃən
lenyelv
  1. take off
   USA: teɪ'k ɔː'f UK: teɪk ɔf
  1. swallow up
   USA: swɔ'loʊ· ʌ'p UK: swɔloʊ ʌp
  1. stomach
   USA: stʌ'mʌ·k UK: stʌmək
  1. pocket
   USA: pɔ'kʌ·t UK: pɔkɪt
  1. ingest
   USA: ɪ"nʤe'st UK: ɪnʤest
  1. gulp
   USA: gʌ'lp UK: gʌlp
  1. get down
   USA: gɪ't daʊ'n UK: get daʊn
lenyeli a békátexp
  1. eat the leek
   USA: iː't ðiː· liː'k UK: iːt ðiː liːk
lenyeli a keserű pirulátexp
  1. swallow the bitter pill
   USA: swɔ'loʊ· ðiː· bɪ'təː· pɪ'l UK: swɔloʊ ðiː bɪtər pɪl
ezt nem vagyok hajlandó lenyelniexp
  1. that wont go down with me
   USA: ðʌ·t woʊ'nt goʊ' daʊ'n wʌ·ð miː' UK: ðət woʊnt goʊ daʊn wɪð miː
lenyelv
hirtelen lenyelv
lenyelv
  1. połknąć
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. połknę
   1. thirdPersonSingular:
   2. połknie
   1. seeAlso:
lenyelundef
 1. sértést stb.
  1. literary succhiarsi qc
 2. pl. sértést
 3. rágás nélkül
  1. figurative gen ingoiare
 4. pl. sértést
  1. figurative gen inghiottire
  1. figurative gen ingerire
 5. sértést
 6. sértést
  1. literary assorbire
lenyelésundef
lenyelhetőundef
  1. digeribile
   digeríbile
lenyeli a békátundef
egyben lenyelundef
kelletlenül lenyelundef
vmit lenyelőundef
Report or add missing word to a dictionary...