COVID-19 Fight
37 matches in 7 dictionaries. Details
lenyomv
  1. weigh down
   USA: weɪ' daʊ'n UK: weɪ daʊn
  1. submerge
   USA: sʌ·bməː'ʤ UK: səbməːʤ
  1. put down
   USA: pʊ't daʊ'n UK: pʊt daʊn
  1. print
   USA: prɪ'nt UK: prɪnt
  1. press down
   USA: pre's daʊ'n UK: pres daʊn
  1. overbear, -bore, -borne
   UK: oʊvəbeər bɔːr bɔːn
  1. force down
   USA: fɔː'rs daʊ'n UK: fɔːs daʊn
  1. depress
   USA: dʌ·pre's UK: dɪpres
  1. bring down
   USA: brɪ'ŋ daʊ'n UK: brɪŋ daʊn
lenyom (árat)v
  1. depreciate
   USA: dʌ·priː'ʃiː·eɪ"t UK: dɪpriːʃɪeɪt
lenyomatnoun
  1. old squeezing
   USA: skwiː'zɪ·ŋ UK: skwiːzɪŋ
 1. print arts
  1. proof
   USA: pruː'f UK: pruːf
  1. print
   USA: prɪ'nt UK: prɪnt
 2. geol
  1. mould
   USA: moʊ'ld UK: moʊld
  1. imprint
   USA: ɪ'mprɪ"nt UK: ɪmprɪnt
  1. impression
   USA: ɪ"mpre'ʃʌ·n UK: ɪmpreʃn
  1. cast
   USA: kæ'st UK: kɑst
  1. A fogorvos gipszlenyomatot készített a fogairól.
    1. The dentist made a plaster cast of his teeth.
lenyomatot készítv
  1. proof
   USA: pruː'f UK: pruːf
lenyomniv
  1. press down
   USA: pre's daʊ'n UK: pres daʊn
lenyomottadj
  1. depressed
   USA: dʌ·pre'st UK: dɪprest
lenyomozv
  1. track down
   USA: træ'k daʊ'n UK: træk daʊn
lenyomtatv
 1. print
  1. process
   USA: prɔ'se"s UK: proʊses
erővel lenyomv
  1. force down
   USA: fɔː'rs daʊ'n UK: fɔːs daʊn
negatív lenyomatnoun
  1. negative
   USA: ne'gʌ·tɪ·v UK: negətɪv
új lenyomatv
  1. reissue
   USA: riː·ɪ'ʃuː· UK: riːɪʃuː
új lenyomatot ad kiv
 1. print
  1. reissue
   USA: riː·ɪ'ʃuː· UK: riːɪʃuː
lenyomv
lenyomatnoun
 1. photogr print
  1. e Reproduktion
   reprodʊk'tsioːn
  1. r Nachdruck
   1. pluralForm:
   2. Nachdrucke
   1. genitiveForm:
   2. Nachdruckes
   3. Nachdrucks
  1. r Eindruck
   1. genitiveForm:
   2. Eindruckes
   3. Eindrucks
 2. print
  1. r Abzug
   1. genitiveForm:
   2. Abzuges
   3. Abzugs
  1. r Abguss
   1. genitiveForm:
   2. Abgusses
  1. r Abdruck
   1. genitiveForm:
   2. Abdruckes
   3. Abdrucks
lenyomja az ajtókilincsetexp
lenyomv
 1. teher súlya alatt
lenyomv
 1. súllyal, teherrel
  1. old literary accabler
lenyomv
 1. billentyűt
lenyomatnoun
 1. print
 2. ind geol techn
  1. figurative m coin
Report or add missing word to a dictionary...