23 matches in 7 dictionaries. Details
lezuhanv
  1. plummet
   USA: plʌ'mʌ·t UK: plʌmɪt
  1. hurtle down
   USA: həː'tʌ·l daʊ'n UK: həːtl daʊn
  1. fall down
   USA: fɔ'l daʊ'n UK: fɔːl daʊn
  1. crash
   USA: kræ'ʃ UK: kræʃ
  1. crash down
   USA: kræ'ʃ daʊ'n UK: kræʃ daʊn
lezuhanásnoun
  1. fall
   USA: fɔ'l UK: fɔːl
lezuhanás (repülőgépé)noun
  1. crash
   USA: kræ'ʃ UK: kræʃ
lezuhantatv
  1. slang prang
   UK: præŋ
repülőgép lezuhanásnoun
  1. crackup
   UK: krækʌp
lezuhanv
lezuhanv
 1. tőzsdén a részvény econ
lezuhanundef
  1. old regional tomare
 1. nagy zajjal
  1. literary ruinare
 2. nagy zajjal
  1. literary diroccare
  1. abbattersi
   abbáttersi
lezuhanásundef
lezuhanásnoun
  1. patatrac
   m inv patatrác
lezuhanóundef
lezuhantundef
lezuhantadj
lezuhanyozikundef
repülőgép lezuhanása a tengerbeundef
újból ledől / lezuhanundef
Report or add missing word to a dictionary...