COVID-19 Fight
54 matches in 5 dictionaries. Details
lionnoun USA: laɪ'ʌ·n UK: laɪən
lion antnoun USA: laɪ'ʌ·n æ'nt UK: laɪən ænt
lionessnoun UK: laɪənes
lion-heartedadj UK: laɪənhɑtɪd
lion-hunternoun
lion in the pathnoun USA: laɪ'ʌ·n ɪ'n ðiː· pæ'θ UK: laɪən ɪn ðiː pɑθ
lion in the pathexp USA: laɪ'ʌ·n ɪ'n ðiː· pæ'θ UK: laɪən ɪn ðiː pɑθ
lion in the waynoun USA: laɪ'ʌ·n ɪ'n ðiː· weɪ' UK: laɪən ɪn ðiː weɪ
lion in the wayexp USA: laɪ'ʌ·n ɪ'n ðiː· weɪ' UK: laɪən ɪn ðiː weɪ
lionizev USA: laɪ'ʌ·naɪ"z UK: laɪənaɪz
lionizev USA: laɪ'ʌ·naɪ"z UK: laɪənaɪz
lionizedadj USA: laɪ'ʌ·naɪ"zd UK: laɪənaɪzd
lion of the dayexp USA: laɪ'ʌ·n ʌ·v ðiː· deɪ' UK: laɪən ɔv ðiː deɪ
lion's sharenoun USA: laɪ'ʌ·nz ʃe'r UK: laɪənz ʃeər
american lionexp USA: ʌ·me'rʌ·kʌ·n laɪ'ʌ·n UK: əmerɪkən laɪən
mountain lionnoun USA: maʊ'ntʌ·n laɪ'ʌ·n UK: maʊntɪn laɪən
a lion at home a mouse abroadexp USA: eɪ' laɪ'ʌ·n æ't hoʊ'm eɪ' maʊ's ʌ·brɔː'd UK: eɪ laɪən ət hoʊm eɪ maʊs əbrɔːd
coeur de lionexp USA: kuː'r dʌ· laɪ'ʌ·n
like a lionexp USA: laɪ'k eɪ' laɪ'ʌ·n UK: laɪk eɪ laɪən
Report or add missing word to a dictionary...